موضوعات = فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم، تاریخ، جغرافیا و آموزش در گستره خراسان
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل عوامل اثرگذار بر احساس امنیت شهروندان در شهر بیرجند

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 7-32

10.22034/fakh.2020.221575.1390

محمدباقر آخوندی؛ فروزان شمسی


5. تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 121-148

10.22034/fakh.2021.219834.1400

هادی وکیلی؛ شادی حاجی زاده سعدآباد؛ نازنین حاجی زاده سعدآباد