لیست داوران سال 1400

ردیف

نام داور

سمت

رشته تخصصی

رشته مورد علاقه

سازمان/ دانشگاه

استان/ شهر

کشور

publons

1

محمدباقر آخوندی

استادیار

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

2

محمد اسکندری ثانی

دانشیار

جغرافیا

برنامه ریزی شهری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

Publons

3

مرتضی اسماعیل نژاد

دانشیار

جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی، آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطی)

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

4

محمدحسن الهی زاده

دانشیار

تاریخ

گرایش تاریخ اسلام

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

5

حسن امیرآبادی زاده

استادیار

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدیر امور هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

6

محمد اسماعیل افضل پور

استاد بازنشسته

علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی، ایمونولوژی ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

7

محمد بهنام فر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

متون عرفانی بویژه مولوی پژوهی، ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه، گویشهای محلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

8

محمدعلی بیدختی

استادیار

صنایع دستی

پژوهش هنر، فرش و صنایع دستی

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

9

سمیرا پور

استادیار

جامعه شناسی

جامعه شناسی مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

phttps://publons.com/researcher/4236297/samira-pour/ublons

10

هادی پورشافعی

دانشیار

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

https://publons.com/researcher/4408770/hadi-pourshafei/

11

محمد حجی پور

استادیار

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

https://publons.com/researcher/4236046/mohammad-hajipour/

12

علیرضا حسینی

استادیار

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عربی و ایران شناسی

دانشگاه کوثر بجنورد

خراسان شمالی/ بجنورد

ایران

 

13

سمیه حمیدی

دانشیار

علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

14

احمد حیدری

استادیار

باستان شناسی

تاریخ هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

15

شیرزاد خزایی

استادیار

تاریخ

گرایش ایران اسلامی دوره قاجار و پهلوی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

16

مجتبی خلیفه

استادیار

تاریخ

تاریخ ایران دوره اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

17

اشکان رحمانی

استادیار

فرش

بخش هنرهای سنتی

دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

شیراز/ شیراز

ایران

 

18

سید مهدی رحیمی

دانشیار

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

19

محمدعلی رستمی نژاد

دانشیار

علوم تربیتی

تکنولوژی آموزشی، نجش فناوری در آموزش،فناوری برنامه درسی، علوم شناختی و فناوری­های یاددهی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

20

علی اکبر سام خانیانی

دانشیار

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

21

مفید شاطری

دانشیار

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عشایر، جغرافی- انسانی اقتصادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

22

محمدحسن شربتیان

استادیار

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

بررسی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه پیام نور گناباد

خراسان رضوی/ گناباد

ایران

https://publons.com/researcher/4177513/mohammad-hasan-sharbatiyan/

23

حسین شکوهی فرد

استادیار

علوم تربیتی

برنامه ریزی درسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

24

زهرا شیرزور علی آبادی

استادیار

جامعه شناسی

اقتصاد  توسعه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

25

لیلا طالب زاده شوشتری

استادیار

روانشناسی

روانشناسی و مشاوره ، اقتصاد نظری

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

26

محمدعلی طالبی

استادیار

علوم اجتماعی

جامعه شناسی فرهنگی

دانشگاه پیام نور بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

https://publons.com/researcher/4863679/mohamadali-talebi/

27

زهرا طلایی

استادیار

تاریخ

تاریخ

مسؤول بخش پژوهش و مطالعات اسنادی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی/ دانشگاه فرهنگیان مشهد

خراسان رضوی/ مشهد

ایران

 

28

حبیب اله عباسی

استاد

زبان ادبیات فارسی

زبانشناسی فارسی و عربی، نقد ادبی

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران/ تهران

ایران

 

29

علی عسگری

دانشیار

علوم تربیتی

توسعه منابع انسانی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

30

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ

تاریخ معاصر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

31

زینب علیزاده جورکویه

استادیار

تاریخ

تاریخ

مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد

خراسان رضوی/ مشهد

ایران

 

32

شهین فارابی

استادیار

تاریخ

تاریخ ایران

دانشگاه پیام نور مشهد

خراسان رضوی/ مشهد

ایران

 

33

محمود فال سلیمان

دانشیار

جغرافیا

جغرافیا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

34

سید حسن قالیبافان

استادیار

جامعه شناسی

جامعه شناسی توسعه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

35

حمیدرضا قربانی

استادیار

باستان شناسی

باستان شناسی پیش از تاریخ

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

36

کلثوم قربانی جویباری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

37

سید محمدحسین قریشی

دانشیار

زبان انگلیسی

زبان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

38

سهیلا کامجو

دکتری ایران باستان

تاریخ

تاریخ ایران باستان

آموزش و پرورش شهرستان لارستان

فارس/ لارستان

ایران

 

39

حمید مسعودی

استادیار

جامعه‌شناسی

مبانی جامعه‌شناسی- مفاهیم اساسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

https://publons.com/researcher/4518535/hamid-masoudi/

40

الهام ملک زاده

استادیار

تاریخ

تاریخ، بازخوانی اسناد

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پژوهشکده تاریخ

تهران/ تهران

ایران

 

41

محمدرضا میری

استاد

بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت و ارتقاء سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/ دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

42

فرزانه میکائیلی منیع

دانشیار

روانشناسی تربیتی

روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ارومیه

ارومیه/ ارومیه

ایران

 

43

جواد میکانیکی

دانشیار

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی اقتصادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

https://publons.com/researcher/4852305/javad-mikaniki/

44

اکرم ناصری

مربی

تاریخ

تاریخ ایران اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

https://publons.com/researcher/4938103/akram-naseri/

45

فرامرز نودهی

استادیار

جامعه شناسی

اقتصاد توسعه، گردشگری و زیارت

دانشگاه فرهنگیان مشهد

خراسان رضوی/ مشهد

ایران

 

46

حامد نوروزی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

47

مهدی وفائی فرد

استادیار

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران

 

48

محمد ولی پور

استادیار

تاریخ

تاریخ تمدن

دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی/ بیرجند

ایران