فرایند پذیرش مقاله

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان به شرح زیر است :

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان شامل داوری همسان و دوسو ناشناس می­باشد به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

  1- اعلام نظر سردبیر (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، ارسال به اعضاء هیأت تحریریه، تعیین داور و در نهایت پس از اجازه ورود به فرایند داوری، برای سردبیر ارسال می شود).

 • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد (ارسال به اعضاء هیأت تحریریه) وارد می شود.
 • در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالاً صدور نامه عدم پذیرش ارسال می شود.

  2- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).

  3- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 2 یا 3 داور ارسال می شود).

  4- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصلاحات؛

 • در صورتی که نتیجه 2 داور مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
 • در صورتی که نتیجه 1 داور مثبت و 1 داور منفی باشد، برای داور سوم ارسال می شود.
 • در صورتی که نتیجه 2 داور منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می­شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود.

  5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ ( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می شود).

  6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

 • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.
 • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

  7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار؛

  8- انتشار مقاله (تمامی مقالات، پس از ویراستاری و صفحه آرایی و قبل از انتشار برای نویسنده مسؤول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).

  نکته:

 • تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می­شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد.
 • پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می شود و مسؤولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسنده است.
 • دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.
 •  نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهدنامه را دانلود و پس از تکمیل، امضاء و اسکن به همراه فایل اصل مقاله ارسال نمایند.
 • رد یا عدم پذیرش مقالات در مرحله نخست توسط سردبیر و یا در مرحله داوری دبیرخانه موظف به پاسخگویی به نویسندگان نمی باشد دفتر نشریه از پاسخگویی به نویسندگان معذور می باشد.
 • هیأت تحریریه فصلنامه در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.
 • مقاله های ارسالی برگشت داده نمی شود.
 • نویسنده مسؤول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتاً نام استاد راهنما ذکر شود.
 • در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.
 • در صورتی که پدیدآورنده (گان) به سازمان خاصی وابسته نیستند، مدرک تحصیلی وی درج گردد.

 

فلوچارت فرایند بررسی مقاله در نشریه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان