• بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/2/9 در ارزیابی سال 1400 فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال 98  و سال 99 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه ب (خوب) نائل آمد.