نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دکترای ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ایران و معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل، افغانستان

چکیده

این مقاله به مطالعه‌ مخاطبان تئاتر و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در بین ایشان به روش پیمایشی می‌پردازد. جمعیت آماری مقاله، شامل کلیه‌ی افرادی است که در شش‌ماهه‌ دوم سال 1397 از سایت "مشهدگیشه" یا به‌صورت حضوری اقدام به تهیه‌ی بلیط نموده‌اند. نمونه­گیری نیز به روشی تصادفی ساده در میان پاسخ‌گویان انجام گردیده که با استفاده از فرمول کوکران 369 نفر محاسبه شده؛ ولی در نهایت، تعداد 375 نفر به­عنوان نمونه‌ نهایی مورد‌ تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های متأثر از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین انتخاب نمایش به ‌لحاظ بازیگر (359/0)‌، موضوع و ژانر (342/0)، تبلیغات از جمله تبلیغات عمومی (پوستر فیلم و...) و تبلیغات دهان‌به‌دهان (155/0)و کارگردان (411/0) رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه بین تماشای تریلر و انتخاب نمایش به‌صورتی معنادار و منفی (131/0-) مشاهده می‌شود. همچنین بین خواندن نقد اثر و انتخاب نمایش نیز هم‌بستگی برقرار نیست (سطح معناداری 063/0 و هم‌بستگی 093/0). از دیگرسو در آزمون رگرسیون چندمتغیره، ضریب تعین تعدیل شده‌ی 357/0% به‌دست آمد که نشان می‌دهد متغیرهای مستقل 7/35% در انتخاب نمایش تأثیر دارند که در این میان، متغیر بازیگر با ضریب بتای تعدیل شده‌ی 331/0 بیش‌ترین سهم را داراست.

کلیدواژه‌ها

منابع
اسلین، مارتین (1382). نمایش چیست؟ ترجمه شیرین تعاونی. تهران: نمایش. بروک، پیتر (1383). رازی در میان نیست: اندیشه‌هایی دربارۀ بازیگری و تئاتر. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس. بیکر، تزرال (1385). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی. خوجه، میروشه (1395). "دریافت پیام در رسانه­ها و تئاتر: درباره طرحواره­ها و انگیزه‌های رسانه‌ای". رسانه، دوره اول، ش 11 (تابستان): 11-29. دواس، دیوید (1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی. صلواتیان، سیاوش؛ ترکاشوند، زهرا (1396). "ضعف‌های برنامه‌های گفت‌وگومحور دینی سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای خوانش مخاطبان جوان".مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورۀ ششم، ش 3 (پاییز): 431-455. فدایی ­حسین، سیدحسین (1388). "تئاتر و مخاطب امروز". فصلنامه بیناب (ویژه تئاتر)، دوره ششم، ش 13 (اردیبهشت): 148-161. کاوه، علیرضا (1395). گونه سینمایی (لحن و نظام ارزشی). تهران: روزنه­کار. کریموند، فاطمه؛ احمدی، حاج­محمد (1392). "بررسی عوامل تأثیرگذار بر جذب مخاطبان تئاتر در شهر تهران". مجله جامعه‌شناسی، دوره ششم، ش 20 (پاییز): 129-146. محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس؛ گل­محمد، علی (1393). "روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره ۱۳، ش 12 (تابستان): ۱۱۵۳-۱۱۷۰. موشتوری، آنتیگون (1386). جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری. ترجمه حسین میرزایی. تهران: نشر نی. مهدی­زاده، سیدمحمد (1391). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری. میرفخرایـی، تژا؛ رجبی‌فـرد، منا (1390). "تحلیل جامعه‌شـناختی تئاتر و جایـگاه آن در میان رسـانه‌های جمعی". فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، دوره سـوم، ش 9 (بهار): 19-51. ویندال سون، بنوسیگنایز؛ اولسون، جین (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ها.
- Abercrombie, N.; Longhurst, B. (1998). Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination. London: Sage.##Austin, B. A. (1989). Immediate seating: A look at movie audiences. Belmont: California, Wadsworth.##Banerjee, A. (1992). "A simple model of herd behavior". Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 3: 797-817.##Basuroy, S.; Chatterjee, S.; Ravid, S. A. (2003). “How critical are critical reviews? The box office effects of film critics, star power and budgets”. Journal of Marketing, Vol. 67, No. 4: 103-117.##Bennett, S. (1997). Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception (second edition). London: Routledge##Blandford, S.; Keith Grant, B.; Hillier, j. (2001).The Film Studies Dictionary. London: Hodder Education Publishers.##Brook, P. (1968). The Empty Space. Harmondsworth: Pelican.##Cerratto Pargman, Teresa; Rossitto, Chiara; barkhuus, Louise (2014). "Understanding Audience Participation in an Interactive Theater Performance". Proceedings of the NordiCHI 2014: The 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational. By Virpi Roto & Jonna Häkkilä: 608–617.##Eliashberg, J.; Shugan, M. S. (1997). “Film critics: Influencers or predictors?”. Journal of Marketing, Vol. 61, Issue 2: 68-78.##Finsterwalder, J.; Kuppelwieser, V. G.; Villiers, M. D. (2012). “The effects of film trailers on shaping consumer expectations in the entertainment industry- A qualitative analysis”. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.19, No. 6: 589-595.##Levin, A. M.; Levin, I. P.; Heath, C. E. (1997). “Movie stars and authors as brand names: Measuring brand equity in experiential products”. Advances in Consumer Research, Vol. 24, No. 4: 175–181.##Phillips, William H. (1985). Analyzing Films: A Practical Guide. London: Holt Rinehart; Winston publisher.##Preece, B. S. (2010). “Coming soon to a live theater near you: Performing arts trailers as paratext”. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 16, No. 8: 23-35.##Ravid, S. (1999). “Information, blockbusters and stars: A study of the film industry”. Journal of Business, Vol. 16, No. 72: 463-92.##walmsley, B. A. (2011). “Why People Go to the Theatre: A Qualitative Study of Audience Motivation”. journal of customer behavior, Vol. 10, No. 4: 335– 351.##Wei yi haw, et al. (2013). “The effect of trailer, critics review, star power and word of mouth toward decision making on movie consumption”. A research project submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of bachelor of international business, university tunku abdul Rahman. FACULTY OF ACCOUNTANCY AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS.##West, P. M.; Broniarczyk, S. M. (1998). “Integrating multiple opinions: The role of aspiration level on consumer response to critic consensus”. Journal of Consumer Research, Vol. 25, No. 1: 38–51.##Wunderer, M. (1999). “Presence in front of the fourth wall of cyberspace”. In: Theatre in cyberspace: issues of teaching, acting and directing. Editor S. A. Schrum. New York: P. Lang: 203-220.##https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_director, [2019/8/6].##