نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات پایداری دانشگاه شاهد (تهران)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد (تهران)

چکیده

در طول تاریخ زندگی بشر، ادبیات نقش مؤثری در راه شناخت و ابعاد هنری هستی وی داشته است. از جملۀ این نقش­ها، نقش و کارکرد زیبایی شناسانۀ ادبیات است. در این پژوهش، به روش توصیفی – تحلیلی، آثاری چون دیوان جعفرقلی زِنگلی؛ دیوان عارف بجنوردی؛ پرنده لای کاغذ و زیتون اثر اباصلت رضوانی، دو اثر منظوم محمودرضا اکرامی­فر: دریا تشنه است و اجازه هست که بگویم دوستت دارم مورد بررسی قرار می­گیرد. هدف نگارندگان تبیین و تحلیل ساختارهای بلاغی و زیباشناسانه در اشعار دارای مضامین پایداری آن­هاست. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد عارف بجنوردی، به سبک خراسانی و در قالب زبانی فاخر و سنجیده و مضمون­هایی عاشقانه به ماجرای عاشورا، سرشار از صور خیال و آموزه­های عرفانی، دَین خود را نسبت به شهیدان کربلا با زیبایی تمام ادا می‌کند. اکرامی­فر در زبانی ساده، سلیس و بی‌پیرایه و مردمی، روایت دلدادگی­هایش­ به اهل بیت و انتقادهای ظریف و ملایم اجتماعی خویش را ابراز می‌دارد. اباصلت رضوانی با انتخاب سبک هندی و به­کارگیری در حد اعتدال ظرافت‌ها و باریک­اندیشی­های این سبک و جعفرقلی زنگلی در قالب و زبانی کرمانجی به روشنگری هم­زبان­هایش می­پردازند. شگردهای برجسته بلاغی او در چهار حوزه قرار دارد؛ نخست قالب شعری، دوم ایجاز و روانی و سادگی زبان، سوم تلفیق عرفان و مضامین عرفانی در شعر که تا پیش از آن در میان اشعار این گویش تنها جنبه زمینی داشت و چهارم آوردن اشعاری در چهار زبان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A search for rhetorical subtleties in the poems of some of the contemporary poets of North Khorasan

چکیده [English]

Throughout human life history, literature has played an influential role in recognizing and artistic dimensions of his existence. Among these maps is the aesthetic role and function of literature. In this research, by descriptive-analytical method, works such as Jafar Gholi Zangeli's Divan; Diwan Aref Bojnourdi; The Bird of Paper and Olives by Abasalt Rezvani, two poems by Mahmoud Reza Ekramifar: The sea is thirsty, and I can say that I love you will be examined. The goal of the painters is to explain and analyze the rhetorical and aesthetic structures in the poems with their enduring themes. This study shows that Aref Bojnourdi, in the style of Khorasani and the form of a glorious and measured language and romantic pieces to the story of Ashura, full of mystical images and teachings his religion to the martyrs of Karbala beautifully It all pays off. Ikramifar expresses his affection for the Innocent Imams and his subtle and gentle social criticisms in simple, smooth, unpretentious, and popular language. Abasalt Rezvani, by choosing the Indian style and using the subtleties and subtleties of this style in moderation, and Jafar Gholi Zangeli in the form and language of Kurmanji, enlighten his compatriots. His unique rhetorical tricks are in four areas; The first is the form of poetry, the second is the brevity and simplicity and simplicity of language, the third is the combination of mysticism and mystical themes in poetry, which previously had only a terrestrial aspect among the poems of this dialect, and the fourth is bringing poems in four languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Literature
  • Rhetoric
  • Semantic Knowledge
  • Expressive Industries
  • Rhetorical Industries
اکرامی ­فر، محمودرضا (1386). دریا تشنه است. مشهد: انصار##
اکرامی ­فر، محمودرضا (1396). اجازه هست بگویم که دوستت دارم. تهران: شهرستان ادب##
تیمورپور، فاطمه (1390). "بررسی فنون بلاغی در سه اثر منظوم دفاع مقدس (قطار اندیمشک، سمند صاعقه، هزار دامن گل سرخ)". پایان­نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، زبان­ها و تاریخ، دانشگاه الزهرا (س)##
رضوانی، اباصلت (1385). پرنده لای کاغذ و زیتون. مشهد: سخن­ گستر##
ریچاردز، آیور آرمسترانگ (1382). فلسفه بلاغت. مترجم علی محمدی آسیابادی. تهران: قطره##
سارتر، ژان پل (1348). ادبیات چیست؟ مترجم ابوالحسن نجفی. تهران: کتاب زمان##
سلمانی­ گلیان، علی (1395). "بررسی مضامین عاشقانه در شعر جعفرقلی زنگلی و نزار قبانی". پایان­نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد##
سنگری، محمدرضا (1383). "ادبیات پایداری". مجله شعر، نیمه اول، ش 39 (زمستان): 45-53##
شفیعی­ کدکنی، محمد­رضا (1375). صور­خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه##
شفیعی­ کدکنی، محمد­رضا (1392). با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه­های تحول شعر فارسی. تهران: سخن##
شمیسا، سیروس (1393). بیان. تهران: میترا##
شمیسا، سیروس (1395). نگاهی تازه به بدیع. تهران: میترا##
صرفی، محمدرضا (1393). "گستره ادبیات پایداری". نشریه ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال ششم، ش 10 (بهار و تابستان): 207-237##
صفرزاده، حبیب (1393). عارف بجنوردی، زندگی و گزینه اشعار. مشهد: سخن ­گستر##
صهبا، فروغ (۱۳۸۴). "مبانی زیبا­شناسی شعر". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲، ش 3، پیاپی 44 (پاییز): ۹۰–۱۰۹##
عارف­ بجنوردی، سیدمرتضی (1386). دیوان عارف بجنوردی. با مصاحبه احسان سیدی­زاده. بجنورد: عضدی##
عضدی، احمد (1387). دیوان جعفرقلی و مجموعه­ای از اشعار احمد عضدی. بجنورد: عضدی##
علوی­ مقدم، محمد؛ اشرف­زاده، رضا (1384). معانی و بیان. تهران: ذره##
فیروزنیا، علی­ اصغر (1398). "نمونه یک حماسه مصنوع در دیوان جعفرقلی زنگلی (نقد داستان حضرت علی "ع" و بند بربر با رویکرد اسطوره­شناختی)". پاژ، سال هشتم، ش 34 (تابستان: 105-117##
مرادی، باباصفر (1394). جعفرقلی زنگلی، شاعر و عارف کرمانج. تهران: سوره مهر##
همایی، جلال ­الدین (1389). فنون بلاغت و صناعت ادبی. تهران: اهورا##