نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

حملات ازبکان و نزول بلاهای طبیعی، ازجمله آسیب‌هایی است که خراسان عهد صفوی در معرض پیامدهای نامطلوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن قرار گرفت. علی­رغم اهمیت خراسان به­­عنوان پایگاه تشیع و اقدامات عمرانی شاهان صفوی نسبت به مرمت ویرانی‌های ناشی از وقایع مذکور، توسعه استعدادهای بالقوه این منطقه تا حدود زیادی به تأخیر افتاد و شرایط به گونه‌ای شد که در سال‌های پایانی حکومت صفویان، خراسان به دلیل هم­مرزبودن با هرات و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این حوادث، نخستین منطقه‌ای بود که مورد هجوم افغان‌ها قرار گرفت. در حوزه‌ تاریخ­نگاری صفوی، برخی از تواریخ دودمانی، به تناسب میزان وابستگی‌های دیوانی خود، بویژه در دستگاه شاه­طهماسب و شاه­عباس اول، گزارش‌هایی درباره این رویدادها به شکل‌های مختلف ارائه داده‌اند. پژوهش پیش رو، با روش تاریخی بر پایه منابع کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی  به دنبال روشن­کردن زوایا و ابعاد توجه مورخان این تواریخ به چالش‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از جنگ‌ها و بلاهای طبیعی خراسان در این برهه زمانی است که بیشتر حاصل مشاهدات عینی آن­ها بوده و شغل دیوانی اغلب این مورخان، در چگونگی ثبت پیامدهای این حوادث مؤثر  بوده­است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد اگرچه به دنبال این رویدادها کاهش جمعیت و رکود کشاورزی و اقتصادی در کوتاه مدت در شهرهای خراسان به­وجود آمد؛ اما شاهان صفوی بویژه از زمان شاه­طهماسب به بعد، با توجه به اعتقادات شیعی که نسبت به شهرهای مقدس مذهبی خراسان خصوصاً مشهد داشتند، در درازمدت تلاش‌های زیادی جهت مرمت و بازسازی این ویرانی‌ها در آستان مقدس امام­رضا (ع) صورت دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of the consequences of wars and natural disasters in Khorasan based on Safavid dynastic histories

چکیده [English]

Uzbek attacks and natural disasters are among the harms that Khorasan Safavid era was exposed to adverse political, social and economic consequences. Despite the importance of Khorasan as a Shiite base and the civil works of the Safavid kings to repair the devastation caused by these events, the development of potential talents in this region was some extent delayed and the situation became such that in the last years of Safavid rule, Khorasan due to borders Being in Harat and the economic and social damage caused by these events was the first area to be invaded by Afghans.
In the field of Safavid historiography, some dynastic histories have reported on these events in different ways in proportion to the extent of their court affiliations, especially in the system of Shah Tahmasb and Shah Abbas I.
The present study seeks to clarify the aspects and dimensions of the attention of historians of these histories to the challenges and social problems caused by the wars and natural disasters of Khorasan at this era with a historical method based on library resources and with an analytical approach which is mostly the result of their objective observations and the judicial work of most of these historians has been effective in how to record the consequences of these events.  Some of the results show that the bureaucratic job of most historians of dynastic histories effective in how to express the consequences of these events, and in most of them the king is mentioned as the savior of the people in these crises.
 . The findings of this study show that following these events, although population decline, agricultural and economic recession occurred in the cities of Khorasan in the short term, but it was after these events that the Safavid kings, especially from the time of Shah Tahmasb onwards, along with beliefs The Shiites, towards the holy religious cities of Khorasan, especially Mashhad, made long-term efforts to repair and rebuild these ruins in the holy shrine of Imam Reza (Peace be upon him).

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural disasters
  • Safavid dynastic histories
  • wars
  • Khorasan
آرام، محمدباقر (1386). اندیشه تاریخ­نگاری عصر صفوی. تهران: امیرکبیر.##
احمدی، سیروس (1395)."رویکردهای جامعه­شناختی در تبیین وقوع جنگ". مطالعات تاریخی جنگ، دوره اول، ش 2 (زمستان): 19-32.##
افوشته‌ای نطنزی، محمود بن هدایت­الله (1350). نقاوه­الآثار فی ذکرالاخیار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.##
امام، سیدمحمدکاظم (1348). مشهد طوس. تهران: کتابخانه ملی ملک.##
انصاری، نوش­آفرین (1354). "وضع مردم ایران در دوران صفویه".  گوهر، دوره سوم، ش 6 (پاییز): 665- 764.##
بدلیسی، امیرشرف‌خان (1343). شرفنامه (تاریخ مفصل کردستان). به تصحیح محمد عباسی. تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.##
برجیان، حبیب (1385). "زمین­لرزه در پندار و اندیشه ایرانی". نامه فرهنگستان، دوره هشتم، ش 32 (زمستان): 6-25.##
ترکمان، اسکندربیک (1377). تاریخ عالم­آرای عباسی. به تصحیح محمداسماعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب.##
جُنابدی، میرزابیگ (1378). روضه­الصفویه. به تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.##
درویش‌زاده، علی (1389). زمین‌شناسی ایران: چینه‌شناسی، تکتونیک، دگرگونی و ماگماتیسم. تهران: امیرکبیر.##
دریکوندی، رضا؛ خاکرند، شکرالله (1399). "جایگاه بارگاه رضوی در منازعات سیاسی مذهبی میان صفویان و ازبکان در عصر اول حکومت صفوی". فرهنگ رضوی، دوره هشتم، ش 31 (پاییز): 31-53.##
روملو، حسن­بیک (1357). احسن­التواریخ. به تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: بابک.##
سیستانی، ملک ­شاه­حسین بن ملک ­غیاث­الدین محمد بن شاه­محمود (1383). احیاءالملوک. تهران: علمی و فرهنگی.##
سیوری، راجر (1380). در باب صفویان. ترجمه رمضان­علی روح­اللهی. تهران: نشر مرکز.##
شاردن، ژان (1349). سفرنامه شاردن. ترجمه محمد عباسی. تهران: امیرکبیر.##
شعبانی، امامعلی؛ مهرعلی­تبار، حمیده (1392). "حوادث و بلایای طبیعی در قرون میانه تاریخ ایران". تحقیقاتتاریخاجتماعی، دوره سوم، ش 1 (بهار و تابستان): 39-64.##
صفت­گل، منصور (1381). ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی. تهران: خدمات فرهنگی رسا.##
صفت­گل، منصور (1388). "تاریخ­نویسی در ایران عصر صفوی مراحل و گونه­شناسی". پژوهش­های علوم تاریخی، دوره اول، ش 1 (پاییز): 65-84.##
عالم­آرای صفوی (1350). به کوشش یدالله شکری. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.##
فوران، جان (1377). مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران. ترجمه احمد تدین. تهران: خدمات فرهنگی رسا.##
قاضی­احمد قمی، احمد بن شرف‌الدین­حسین (1359). خلاصه­التواریخ، ج 1. به تصحیح احسان اشراقی. تهران: دانشگاه تهران.##
قاضی­احمد قمی، احمد بن شرف‌الدین­حسین (1363). خلاصه­التواریخ، ج 2. به تصحیح احسان اشراقی. تهران: دانشگاه تهران.##
کجباف، علی­اکبر؛ منصوریان، مجتبی؛ فروغی ­ابری، اصغر (1397). "تبیین و تحلیل جمعیت و تأثیر کشاورزی بر آن در دوره صفویه". پژوهش­های تاریخی، دوره پنجاه­وچهارم، ش 3 (پاییز): 41-59.##
کویین، شعله (1392). "تاریخ­نگاری در دوره صفویه". ترجمه خسرو خواجه‌نوری. پیام بهارستان، دوره دوم، ش 21 (پاییز): 370-381.##
مهمان­نواز، محمود؛ اعتصامی، علی (1399). "تحلیلی بر رویکرد مذهبی تاریخ­نگاری صفوی از جنگ­های شیوخ صفوی روایتی مقدس از جنگهایی مقدس". مطالعات تاریخی جنگ، دوره چهارم، ش 3، پیاپی 13 (پاییز): 101-122.##
منجم یزدی، ملاکمال (1344). تاریخ ملاکمال. به کوشش ابراهیم دهگان. اراک: فروردین.##
منجم یزدی، ملاکمال (1366). تاریخ عباسی. به تصحیح سیف­الله وحیدنیا. تهران: وحید.##
واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف (1380). ایران در زمان شاه­صفی و شاه­عباس دوم (حدیقه ششم و هفتم از روضه هشتم خلد برین). به تصحیح محمدرضا نصیری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.##