باسمه تعالی

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

نامه به سردبیر و تعهدنامه انتشار مقاله

     اینجانب: (نام نویسنده مسؤول)

     نویسنده مسؤول مقاله: (عنوان مقاله)

 

     گواهی و تعهد می نمایم که:

ü      قوانین مربوط به اخلاق نشر را که در سامانه نشریه به آدرس ذیل قرار داده شده است. مطالعه کرده ام و با آن موافق هستم. http://farhangekhorasan.ir

ü      این مقاله قبلاً در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.

ü      این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان ارسال شده و تا هنگام پایان بررسی، داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

ü      در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی ها، سازمان ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت شده است.

ü      این مقاله در نتیجه فعالیت های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته اند رعایت شده است.

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول:                                          تاریخ:                              امضاء:

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم:                                          تاریخ:                             امضاء:

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم:                                        تاریخ:                              امضاء:

نام و نام خانوادگی نویسنده های بعدی:                                تاریخ:                              امضاء: