فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه   وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه   شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه   و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

             
   

بلی

   
   

خیر

   

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی   که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

             
   

بلی

   
   

خیر

   

 

آیا طرق   دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان   مقاله دریافت نمایند؟

             
   

بلی

   
   

خیر

   

 

آیا جنبه‏ای   از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام   و تایید اخلاق نشر باشد؟

             
   

بلی

   
   

خیر

   

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا