نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رفتار کارآفرینانه کارکنان بر مزیت رقابتی و بهره‌وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی است که با روش تحقیق از نوع توصیفی و از نوع هم‌بستگی انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی به تعداد 255 نفر بود که تعداد 220 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی رفتار کارآفرینانه زمپتاکیس و ماستاکیس (2007)، پرسش‌نامه‌ی مزیت رقابتی حسینی (1390) و پرسش‌نامه بهره‌وری هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه‌ی رفتار کارآفرینانه (88/0)، مزیت رقابتی (79/0) و بهره‌وری (80/0) محاسبه شد. تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون ضریب هم‌بستگی با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل 8/8 انجام شد. یافته‌ها نشان داد رفتار کارآفرینانه بر مزیت رقابتی و بهره‌وری تأثیر معناداری دارد. هم‌چنین مدل پژوهش نیز از برازش مطلوب برخوردار است. پیشنهاد می‌شود مدیران ادارات ورزش و جوانان به‌منظور حمایت و تقویت رفتارهای کارآفرینانه‌ی کارکنان، با فراهم‌ساختن امکان دسترسی آنان به اطلاعات مدیریتی، حمایت از ابتکارات کارکنان، ایجاد گروه‌های تصمیم‌گیری به‌جای فرد تصمیم‌گیرنده، کاهش کاغذبازی‌های اداری و ایجاد جو صمیمی، رفتار کارآفرینانه را ایجاد و به مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.

کلیدواژه‌ها

منابع
امیدی، یاور؛ محمدکامی، رضا؛ آزموده، صغری (1395). "شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان". مطالعات مدیریت ورزش، دوره 8، ش 5 (زمستان): 753-775.##حسینی، احمد؛ شمس، فاطمه (1393). "تأثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی". مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 23، ش 75 (پاییز): 137-159.##حسینی، س. (1390). "بررسی رابطه عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک­های تجاری". پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت­بدنی، دانشکده تربیت­بدنی، دانشگاه آزاداسلامی سنندج.##رمضان، مجید؛ مقیمی، سیدمحمد (۱۳۹۰). مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی). تهران: راه‌دان.##علیان، مژده؛ رضایی، حسین (1394). "تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار". توسعه کارآفرینی، سال هشتم، ش 1، پیاپی 27 (بهار): 81-100.##علیمردانی، محمد؛ فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، سیدحمید (1394). "ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزش، دوره 4، ش 1، پیاپی 13 (تابستان): 25-34.##فعال، آرمین؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید (1395). "رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با بهره‌وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل". پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزش، دوره 5، ش 3، پیاپی 19 (زمستان): 37-45.##محمدی، فروغ؛ قاسمی، حمید؛ رحمانی، نریمان (1396). "برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان". مطالعات مدیریت ورزش، دوره 9، ش 43 (تابستان): 161-184.##مندعلی­زاده، زینب؛ احسانی، محمد؛ هنری، حبیب (1395). "طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریه برخاسته از داده­ها". مطالعات مدیریت ورزش، دوره 8، ش 5 (زمستان): 709-725.##نجفی، معصومه (۱۳۹۴). "نقش خلاقیت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران)". طلوع بهداشت؛ دوره 14، ش ۴ (پاییز): ۱۰۰-۱۱۰.##وحدانی، محسن؛ محرم­زاده، مهرداد؛ طلایی، رضا (1394). "تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه". مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، دوره هفتم، ش 5 (پاییز): 765-778.##
 Ambe, I. M. (2010). “Agile supply chain: strategy for competitive advantage”. Journal of Global Strategic Management, Vol. 4, No. 1: 5-17.##Apostolopoulou, A.; Papadimitriou, D. (2004). “Welcome home: Motivations and objectives of the grand national Olympic sponsors”. Sport Marketing Quarterly, Vol. 13, No. 4: 180-192.##Asaf, R.; Callaghan, C. W. (2019). “Entrepreneurial orientation, technological propensity and academic research productivity”. Heliyon, Vol. 5, No. 8: 1-11.##Abbas, B.; Ghaleb, A.; EL-refae, A. (2012). “The Relationships between Service Quality, Satisfaction, and Behavioral Intentions of Malaysian Spa Center Customers”. International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 1: 198-205.##Chavez, R., et al. (2017). “Manufacturing capability and organizational performance: The role of entrepreneurial orientation”. International Journal of Production Economics, Vol. 184,  No. 30: 33-46.##Ferreiraa, J.; Coelhoa, A.; Moutinho, L. (2020). “Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation”. Technovation, Vol. 92-93,  No. 102: 1-18.##Gong, B., et al. (2017). “An approach for evaluating cleaner production performance in iron and steel enterprises involving competitive relationships”. Journal of cleaner production, Vol. 142, No. 2: 739-748.##De Guimarães, J. C. F.; Severo, E. A.; De Vasconcelos, C. R. M. (2018). “The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage”. Journal of Cleaner Production, Vol. 174, No. 15: 1653-1663.##Hersey, H.; Goldsmith, M. (1980). “A situational approach to performance planning”. Training and Developmnt Journal, Vol. 34, No. 11: 31-48.##Horisch, J.; Kollat, J.; Brieger, S. A. (2017). “What influences environmental entrepreneurship? A multilevel analysis of the determinants of entrepreneurs' environmental orientation”. Small Business Economics, Vol. 48,  No. 1: 47-69.##Jansson, J., et al. (2017). “Commitment to sustainability in small and medium-sized enterprises: The influence of strategic orientations and management values”. Business Strategy and the Environment, Vol. 26, No. 1: 69-83.##Jones, R.; Rowley, J. (2011). “Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration”. International Small Business Journal. Vol. 29, No. 1: 25–36.##Mair, J.; Marti, I. (2006). “Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction and delight”. Journal of World Business, Vol. 41, No. 1: 36-44.##Porter, C. L.; et al. (2005). “A comparative study of child temperament and parenting in Beijing, China and the western United States”. International Journal of Behavioral Development, Vol. 29, No. 6: 541-551.##Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.##Skordoulis, M.; Galatsidas, S.; Arabatzis, G. (2017). Business Strategies and Competitive Advantage through Green Entrepreneurship and Sustainable Environmental Management. HAICTA. 205-213.##Zampetakis, L. A.; Moustakis, V. (2007). “Entrepreneurial behaviour in the Greek public sector”. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 13, No. 1: 19-38.##