دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، بهار 1396، صفحه 7-160 
4. ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه

صفحه 77-98

محمدرضا عزیزی؛ فاطمه فنودی؛ سید مهدی رحیمی