•  نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه "ب" (خوب) گردید.
  • تمامی مقالات ارسالی به سامانه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار همیاب بررسی خواهد شد.

  • نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، تابستان 1399، صفحه 7-180 

مقاله ترویجی

4. پیامدهای جنگ جهانی دوم بر وضعیت اجتماعی – اقتصادی خراسان ( 1320 – 1326ش)

10.22034/fakh.2021.219834.1400

شادی حاجی زاده سعدآباد؛ هادی وکیلی؛ نازنین حاجی زاده سعدآباد