نامه تعهدنامه

باسمه تعالی

                                                                                                                                      تاریخ :

 

تعهد نامه

اینجانب :                              

 نویسنده مقاله :

 که مقاله ام برای چاپ در فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان پذیرفته شده، متعهد می گردم قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد ولی چنانکه از تاریخ تقدیم مقاله به آن مجله حداکثر مدت یکسال تکلیف مقاله روشن نشد در ارسال آن به مجلات، آزاد خواهم بود.

  

                                امضاء متعهد