اعضای هیات تحریریه

با سلام و ادب

اعضاء محترم هیأت تحریریه

 خواهشمند است مقالات ارسالی جهت اظهارنظر اولیه را در زمان تعیین شده  بررسی و ارسال نمایید

با سپاس فراوان

مدیر مسئول

ناصرنبی زاده

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

n.nabizadehfarhangmail.ir
056-32323393

مدیر داخلی

نام و نام خانوادگی: محمود رمضانی

رشته تخصصی: کارشناس ارشد تاریخ سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

khjfarhang.gov.ip
056-32323576

سردبیر

نام و نام خانوادگی: دکترزهرا علیزاده بیرجندی

رشته تخصصی: تاریخ سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیارگروه تاریخ/ دانشگاه بیرجند

zalizadehbirjandigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب اله احمدی

رشته تخصصی: جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استاد جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری/ دانشگاه شیراز

hahmadirose.shirazu.ac.ir

دکترمحمد بهنام فر

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند

mbehnamfarbirjand.ac.ir

دکترهادی پورشافعی

رشته تخصصی: علوم تربیتی سمت/سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیارعلوم تربیتی/ دانشگاه بیرجند

hpourshafeibirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترالکساندر چولوخادزه

زبان و ادبیات فارسی، مطالعات ایران و خاورمیانه استاد زبان و ادبیات فارسی، مطالعات ایران و خاورمیانه / رئیس بخش شرق شناسی دانشگاه گرجستان

alexgeo73imyahoo.com
995593913149
0000-0002-2810-4245

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمدتقی راشد محصل

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی سمت/سازمان (وابستگی سازمانی): استاد فرهنگ و زبان های باستانی/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mt_rashedyahoo.com

دکتر مفید شاطری

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سمت/سازمان (وابستگی سازمانی): استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه بیرجند

mshateribirgand.ac.ir

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

رشته تخصصی: تاریخ سمت/سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیار تاریخ/ دانشگاه بیرجند

zalizadehbirjandigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ویلم فلور

رشته تحصیلی: ایران شناس و پژوهشگر تاریخ ایران استاد دانشگاه لیدن (هلند)

willem.floorgmail.com
6602900109

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد کامیابی مسک

رشته تخصصی: تئاتر و ادبیات سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استاد تئاتر و ادبیات/ دانشگاه تهران

kamyabi1944yahoo.fr

دکترمحمدرضا مجیدی

رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیار گروه مطالعات منطقه ای/ دانشگاه تهران

mrezamajidiyahoo.com

دکتر جواد میکانیکی

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه بیرجند

javadmikanikibirjand.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

نام و نام خانوادگی: دکتربهارک ولی نیا

رشته تخصصی: دکتری ادبیات فارسی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استادیار زبان و ادبیات فارسی

baharakvaliniagmail.com
09123446319

ویراستار

نام و نام خانوادگی: سیدنورالله نصراللهی

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): کارشناسی ارشد/ مربی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند

nnasrollahi43gmail.com

ویراستار انگلیسی

نام ونام خانوادگی: شهرزاد دهقانی

رشته تخصصی: میکروبیولوژی دانشجوی ارشد

shahrzaddehghaniigmail.com
09364012717

کارشناس نشریه

مهین زرنگ

ادبیات فارسی کارشناس مسؤول پژوهش/ کارشناس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

pazhoheshkhorasanjfarhangmail.ir
056-32323393

صفحه آرا

فائزه دستگردی

انتشارات فکر بکر

dastgerdi91gmail.com
09155630339