با سلام و ادب

اعضاء محترم هیأت تحریریه

 خواهشمند است مقالات ارسالی جهت اظهارنظر اولیه را در زمان تعیین شده  بررسی و ارسال نمایید

با سپاس فراوان


مدیر مسئول


محمود رمضانی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

 • khjfarhang.gov.ir
 • 056-32323393

مدیر داخلی


محمود رمضانی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

کارشناس ارشد تاریخ

 • khjfarhang.gov.ip
 • 056-32323576

سردبیر


زهرا علیزاده بیرجندی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

رشته تخصصی: تاریخ

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله احمدی استاد جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد بهنام فر سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

 • mbehnamfarbirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هادی پورشافعی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی راشد محصل فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان شناسی، تهران، ایران

فرهنگ و زبان های باستانی

 • mt_rashedyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مفید شاطری سمت/سازمان (وابستگی سازمانی): استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه بیرجند

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • mshateribirgand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا علیزاده بیرجندی سمت/سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیار تاریخ/ دانشگاه بیرجند

رشته تخصصی: تاریخ

 • zalizadehbirjandigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد کامیابی مسک سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استاد تئاتر و ادبیات/ دانشگاه تهران

رشته تخصصی: تئاتر و ادبیات

 • kamyabi1944yahoo.fr

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا مجیدی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیار گروه مطالعات منطقه ای/ دانشگاه تهران

رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای

 • mrezamajidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد میکانیکی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه بیرجند

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • javadmikanikibirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


willem floor Professor of Iranian Studies and Researcher of Iranian History at Leiden University (Netherlands)

Iranian Studies and Researcher of Iranian History

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Alexander Chulukhadze Persian Language and Literature and Iran and Middle East Studies, University of Georgia, Georgia

Persian Language and Literature and Iran and Middle East Studies

ویراستار ادبی نشریه


نام و نام خانوادگی: دکتربهارک ولی نیا سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): استادیار زبان و ادبیات فارسی

رشته تخصصی: دکتری ادبیات فارسی

 • baharakvaliniagmail.com
 • 09123446319

ویراستار


نام و نام خانوادگی: سیدنورالله نصراللهی سمت/ سازمان (وابستگی سازمانی): کارشناسی ارشد/ مربی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی

 • nnasrollahi43gmail.com

ویراستار انگلیسی


نام ونام خانوادگی: شهرزاد دهقانی دانشجوی ارشد

رشته تخصصی: میکروبیولوژی

 • shahrzaddehghaniigmail.com
 • 09364012717

کارشناس نشریه


مهین زرنگ کارشناس مسؤول پژوهش/ کارشناس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی

ادبیات فارسی

 • pazhoheshkhorasanjfarhangmail.ir
 • 056-32323393

صفحه آرا


فائزه دستگردی انتشارات فکر بکر

 • dastgerdi91gmail.com
 • 09155630339