مطابق آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان سال 1400 مورخ 23/1/1400 به اطلاع کلیه نویسندگان عزیز می رساند مطابق موافقت نامه مدیر مسؤول محترم فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان مورخ 1/2/1400 نویسندگان می بایست  50% از هزینه را پس از انجام داوری و صدور پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده به مبلغ 200 هزار تومان و 50 % باقی مانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار به مبلغ 200 هزار تومان واریز نمایند.