مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (FAKH) - واژه نامه اختصاصی