کسب رتبه "ب" فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان در سال 1398 از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال 98 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه ب (خوب) شد.

مطابق معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس آیین نامه نشریات علمی، امتیاز فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان 695 اعلام شد. و براساس آخرین شیوه نامه چگونگی تعیین رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم نشریات به صورت رتبه بین المللی، (الف) خیلی خوب، (ب) خوب، (ج) متوسط، (د) ضعیف مورد رتبه بندی قرار گرفتند. و دارای رتبه ب شد.

در این ارزیابی 1063 نشریه علمی شرکت کردند. که از این تعداد مجلات در گروه علوم انسانی 749 مجله مورد ارزیابی قرار گرفته است. و در تمام رشته ها تعداد 767 نشریه دارای رتبه ب شدند که فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان یکی از آن مجلات می باشد.