کسب رتبه "ب" فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان در دو سال متوالی ( 1398 و 1399) از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

نشریه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان در ارزیابی سال 98  و سال 99 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه ب (خوب) نائل آمد.