مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (FAKH) - فرایند پذیرش مقالات