اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 502
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 275
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 200

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 3004
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2206
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 119 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 26 %