مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (FAKH) - اهداف و چشم انداز