اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان با انتشار مقالات علمی اهداف زیر را دنبال می کند:

1- انتشار مقاله ها و نوشته های علمی و پژوهشی و ارائه نتایج پژوهش های مرتبط با محورهای فصلنامه؛

۲- کمک به توسعه و ارتقاء دانش علمی، تخصصی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان در حوزه های فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم، تاریخ و جغرافیا و آموزش در گستره خراسان؛

۳- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای در مباحث فرهنگی – اجتماعی مربوط به خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی)؛