اهداف و چشم انداز

هدف اصلی فصلنامه

فراهم نمودن زمینه ی مناسب جهت انجام مطالعات میان رشته ای در مباحث فرهنگی اجتماعی مربوط به خراسان (جنوبی، رضوی، شمالی) است. براساس این هدف، تحقیق پیرامون عناصر مادی و معنوی و دستاوردهای تمدنی همچنین مطالعات اجتماعی با رویکرد فرهنگی در خراسان مورد تأکید است.