دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، تابستان 1396، صفحه 7-156 
3. بررسی سیر تحول ایوان در خانه های نهبندان از قاجار تا پهلوی

صفحه 53-79

زهرا روشندل؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ حمیدرضا قربانی