دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، زمستان 1398، صفحه 7-155 
3. تحلیل انباشت سرمایه وقف در نواحی خراسان جنوبی

صفحه 60-76

10.22034/fakh.2020.225297.1395

محمد حجی پور؛ جواد کریمی پور؛ گلسار حجی پور؛ فاطمه نعمتی