دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، تابستان 1399، صفحه 7-180 

مقاله ترویجی

5. تأثیرات جنگ جهانی دوم در وضعیت اجتماعی- ‌اقتصادی خراسان

صفحه 121-148

10.22034/fakh.2021.219834.1400

هادی وکیلی؛ شادی حاجی زاده سعدآباد؛ نازنین حاجی زاده سعدآباد