تعداد مقالات: 182

3. موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-28

محمد حسن الهی زاده؛ ابوالقاسم عارف نژاد؛ رضا عدالتی


5. بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-20

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی


9. سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-30

محسن انصاری ارجمند؛ سید مصطفی حسینی؛ گلشن کاویان پور


10. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-38

محمدباقر آخوندی؛ مریم محلاتیان بابکی


12. بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 7-31

بی بی اقدس اصغری؛ مریم اسکافی نوغابی؛ حسین کاردان مقدم


19. رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد

دوره 13، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-34

10.22034/fakh.2019.91300

پژمان ابراهیمی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علیرضا افشانی


20. بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 7-46

10.22034/fakh.2019.93144

موسی افضلیان سلامی؛ مسعود زمانی مقدم؛ اسماعیل صالحی


21. مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 7-44

10.22034/fakh.2019.190400.1337

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی