دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، تابستان 1400، صفحه 7-182 

مقاله پژوهشی

1. تغییرات ساختار خانواده از منظر آمارهای ثبتی (مورد مطالعه: خراسان بزرگ)

صفحه 7-46

10.22034/fakh.2021.275656.1452

محبوبه جعفری بائی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ یعقوب فروتن؛ منوچهر پهلوان