نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

در دهه‌های قبل، خریدهای مصرف‌کننده به منظور دست­یابی به کالاها و خدمات، مورد نیاز بود. امروزه، مصرف کنندگان با خرید کالاها، نیازهای روان­شناختی خود را برآورده می­کنند. مصرف­کنندگان با به­نمایش­گذاشتن شخصیت یا تقویت عزت نفس خود، محصولات را خریداری می­کنند؛ به عبارتی کالای خریداری­شده، به کالایی برای نشان­دادن وجهه اجتماعی، تبدیل شده­است. این مطالعه جهت بررسی عوامل مؤثر بر تغییر گرایش رفتار مصرفی مصرف­کننده درمورد محصولات تجملی انجام شده­است. در این مطالعه تلاش شده­است ارتباط متغیرهایی همچون: کیفیت ادراک­شده، وضعیت اجتماعی ادراک­شده، نگرش، ادارک از برند و تصویر ذهنی، با رفتار مصرفی مصرف­کننده برای کالاهای تجملی، با اثر تعدیل‌گر (خودبینی) مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور، پرسشنامه استاندارد بومی­شده­ای بین 384 نفر در شهر مشهد توزیع شد. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی با روش نمونه­گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده انجام شده­است. برای روابط بین متغیرها، از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده­است. نتیجه تجزیه و تحلیل، نشان می­دهد که اثر اجتماعی ادراک­شده، ادراک از برند، نگرش مصرف­کننده و کیفیت خدمات، با عوامل مؤثر با قصد خرید مصرف­کننده، ارتباط دارند. درحالی­که تصویر ذهنی و خودبینی، تأثیر معناداری بر انگیزه خرید ندارند. از طرفی بین متغیرهای مستقل، تأثیر ادراک از برند نسبت به سایر متغیرها بر قصد خرید بیشتر بوده است. علاوه بر خودبینی، تعاملات بین متغیرهای مستقل، ادراک از برند و اثر اجتماعی و متغیر وابسته، رفتار خرید مصرف­کننده را تعدیل نمی­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify influential factors on change tendency to luxury goods consume by adjustment Demographic Features (Case Study: Mashhad City)

چکیده [English]

In previous decades, consumer purchases were related to access to needed goods and services. Today, consumers meet their psychological needs by buying goods. Consumers purchase products by showing their personality or boosting their self-esteem; in other words, the purchased product has become a mental confirmation. This study was conducted to investigate the effective factors in changing consumer behavior towards luxury products. This study has been made to study the relationship between variables (perceived quality, perceived social status, attitude, brand perception, mental image) and consumer consumption behavior for luxury goods with a moderating effect (self-esteem). For this purpose, a researcher-made questionnaire was distributed among 384 people in Mashhad. This research has been done by descriptive survey method with the simple random sampling method. Structural equation modeling has been used for the relationships between variables. The analysis results show that perceived social impact, brand perception, consumer attitude, and service quality are related to the influential factors with consumers' intention to buy.
In contrast, mental image and self-esteem do not have a significant effect on buying motivation. On the other hand, among the independent variables, the impact of brand perception on purchase intention was more significant than other variables. In addition, the narcissism of the interactions between the independent variables, the perception of the brand and the social effect, and the dependent variable does not moderate the consumer buying behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: perception
  • social effect
  • mental image
  • shopping
  • selfishness
  • luxury goods
  • service quality
دلاور، عبدالحسین (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.##
کریمی، یعقوب (1389). نگرش و تغییر نگرش. تهران: ویرایش.##
کلاین، پل (1380). راهنماى آسان تحلیل عاملى. ترجمه اصغر مینایی و دیگران. تهران: سمت.##
جواهری کاشانی، محمدعلی، و دیگران (1399). "بررسی جامعه­شناختی تأثیر سرمایه ­اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران". پژوهش در نظام آموزشی، دوره 14، ش 1 (تابستان): 419-437.##
Allard, T.; Dunn, L.; White, K. (2019). “Feeling Bad for the Brand: Encouraging Positive Consumer Reactions to Unfair Negative Reviews Through Empathetic Responding”. ACR North American Advances, Vol. 1, No. 11: 1-24.##
Belk, R. W. (1988). “Possessions and the extended self”. Journal of Consumer Research, Vol. 2, No. 15: 139-168.##
Calvo-Porral, Cristina; Lévy-Mangin, Jean-Pierre (2017). “Store brands’ purchase intention: Examining the role of perceived quality”. European Research on Management and Business Economics, Vol. 23, No. 2: 90-95.##
Cameron, R. C.; Elliott, G. R. (1998). “The ‘country-of-origin effect’and consumer attitudes to ‘buy local’campaigns: Australian evidence”. Australasian Marketing Journal (AMJ), Vol. 6, No. 2: 39-50.##
Cao, X. Z. J., et al. (2011). “Effect of drug brand meaning response on drug selection and compliance in outpatients”. Pharmacy Today, Vol. 10, No. 21: 444-446.##
Carpenter, J., et al. (2012). “Acculturation to the global consumer culture: A generational cohort comparison”. Journal of Strategic Marketing, Vol. 20, No. 5: 411-423.##
Chaudhuri, H. R.; Majumdar, S. (2006). “Of diamonds and desires: Understanding conspicuous consumption from a contemporary mar-keting perspective”. Academy of Marketing Science Review, Vol. 2006, No. 11: 1-18.##
Fornell, C.; Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of marketing research, Vol. 18, No. 1: 39-50.##
Grossman, G. M.; Shapiro, C. (1986). “Counterfeit-product trade”. The American Economic Review, Vol. 78, No. 1:59-75.##
Han, J.; Jang, S. Shawn (2012). “The effects of dining atmospherics on behavioral intentions through quality perception”. Journal of Services Marketing, Vol. 26, No. 3: 204-215.##
Han, Y. J.; Nunes, J. C.; Dreze, X. (2010). “Signaling status with luxury goods: The role of brand prominence”. Journal of Marketing, Vol. 74, No. 4: 15-30.##
Hartmann, P.; Apaolaza-Ibáñez, V. (2012). “Consumer attitude and purchase intention toward green energy brands: The roles of psychological benefits and environmental concern”. Journal of business Research, Vol. 65, No. 9: 1254-1263.##
Jöreskog, K. G.; Sörbom, D. (1989). “LISREL 7: A Guide to the Program and Applications SPSS”. ISC, Chicago, Publisher, IL: spss.##
Kapferer, J. N. (2008). The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. Philadel Phio: Kogan Page Publishers.##
- Kastanakis, M. N.; Balabanis, G. (2012). “Between the mass and the class: Antecedents of the Bandwagon luxury consumption behavior”. Journal of Business Research, Vol. 65, No. 10: 1399-1407.##
Keane, M. J.; McMillan, Z. (2004). “Above and beyond”. Brand Strategy, Vol. 47, No. 187: 30-40.##
Kline, E., et al. (2012). “Psychosis risk screening in youth: A validation study of three self-report measures of attenuated psychosis symptoms”. Schizophrenia research, Vol. 141, No. 1: 72-77.##
Lee, J. H.; Hwang, J. (2011). “Luxury marketing: The influences of psychological and demographic characteristics on attitudes toward luxury restaurants”. International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, No. 3: 658-669.##
Meyer, K. E.; Tran, Y. T. T. (2006). “Market penetration and acquisition strategies for emerging economies”. Long Range Planning, Vol. 39, No. 2: 177-197.##
O'Malley, Johnston; Bachman, P. M.; Schulenberg, J. E. (1999). “Cigarette Brand Preferences among Adolescents”. Monitoring the Future Occasional Paper, Vol. 5, No. 45: 2-54.##
Pecotich, A.; Ward, S. (2010). “Taste testing of wine by expert and novice consumers in the presence of variations in quality, brand and country of origin cues”. American Association of Wine Economists, Vol. 28, No. 1: 287-303.##
Richins, M. L. (1994). “Special possessions and the expression of material values”. Journal of Consumer Research, Vol. 21, No. 3: 522-533.##
Rucker, D. D.; Galinsky, A. D. (2008). “Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption”. Journal of Consumer Research, Vol. 35, No. 2: 257–267.##
Ryu, K.; Lee, H. R.; Kim, W. G. (2012). “The influence of the quality of the physical environment, food, and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions”. International Journal of contemporary Hospitality Management, Vol. 24, No. 2: 200-223.##
Sevtap, Ü. N. A. L.; Deniz, E.; Nisa, A. (2019). “Determining the factors that influence then intention to purchase luxury fashion brands of young consumers”. Ege Akademik Bakış Dergisi, Vol. 19, No. 2: 221-236.##
Vel, K. P., et al. (2011). “Luxury Buying in the United Arab Emirates”. Journal of Business and Behavioural Sciences, Vol. 23, No. 3: 145-160.##
Vigneron, F.; Johnson, L. (1999). “A review and a conceptual framework of prestige-seeking consumer behavior”. Academy of Marketing Science Review, Vol. 11, No. 1: 1-15.##
Wang, J.; Zhu, R.; Shiv, B. (2012). “The lonely consumer: Loner or conformer?”. Journal of Consumer Research, Vol. 38, No. 6: 1116–1128.##
Wu, P. C.; Yeh, G. Y. Y.; Hsiao, C. R. (2011). “The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands”. Australasian Marketing Journal, Vol. 19, No. 1: 30-39.##
Ye, L.; Bose, M.; Pelton, L. (2012). “Dispelling the collective myth of Chinese consumers: A new generation of brand‐conscious individualists”. Journal of Consumer Marketing, Vol. 29, No. 3: 3-13.##
Yeoman, I. (2011). “The changing behaviors of luxury consumption”. Journal of Revenue and Pricing Management, Vol. 10, No. 1: 47–50.##