نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

حکمرانی شبکه­ای، فضاهای جدیدی از حکومت را، با رفع دوگانگی­های سنتی دولت و جامعه فراهم کرده­است که از طریق بسیج دانش، منابع شهروندان مسئول، نهادهای جامعه مدنی، سازمان­های عمومی و شرکت­های خصوصی امکان­پذیر می­شود. هدف از پژوهش حاضر، مدل­سازی حکمرانی شبکه­های اجتماعی داخلی است. روش تحقیق ترکیبی، مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و مدیران فناوری اطلاعات سازمان­های اجرایی و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان­های اجرایی منتخب شهر مشهد در تابستان سال 1399 و در حدود 25 سازمان اجرایی به تعداد تقریبی 1250 نفر هستند. در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله­برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمّی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق­ساخته 68 گویه­­ای با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای در بین 294 نفر از نمونه ­ها توزیع شد. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به میزان 84/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده­های کیفی با تحلیل داده بنیاد در نرم افزار MAXqda2018 و داده­های کمی با استفاده از معادلات ساختاری (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و با نرم­افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که مدل حکمرانی شبکه­های اجتماعی داخلی دارای 9 بُعد است که عبارت­اند از: شرایط علّی (ارتباطات مؤثر)، شرایط زمینه­ای (عوامل زمینه‌ای)، شرایط مداخله­ای (سیاست‌گذاری‌های دولتی و پیشرفت اجتماعی)، راهبرد (امنیت و اعتماد و سیاست‌های راهبردی) و پیامد (خانواده، کیفیت ارتباطات و سرنوشت سیاسی). نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش، مورد تأیید واقع شده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Modeling of Governance of of Internal Messaging Social Networks (Case Study: Mashhad City)

چکیده [English]

Abstract
The Governance provides networks of new spaces of government by eliminating the traditional dichotomies of government and society, which are made possible through the mobilization of knowledge, the resources of responsible citizens, civil society institutions, public organizations and private companies. purpose of this study is to model the governance of internal social networks, a combined research method based on exploratory mixed research (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative part of academic experts and information technology managers of executive organizations and in the quantitative part, managers and information technology experts of selected executive organizations in Mashhad in the summer of 1399 were about 25 executive organizations with an approximate number of 1250 people. In the qualitative part, using the snowball method to achieve theoretical saturation, in-depth interviews were conducted with 12 experts, and in the quantitative part, to measure the model, a 68-item researcher-made questionnaire using stratified random sampling method among 294 Samples were distributed. The validity of the questionnaire was confirmed by face and content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method by 0.84. Qualitative data were analyzed using grounded theory technique in MAXqda2018 software and quantitative data were analyzed using structural equations (exploratory and confirmatory factor analysis) with SPSS and AMOS software. The results of the qualitative part indicate that the governance model of internal social networks has 9 dimensions: causal conditions (effective communication), contextual conditions (contextual factors), intervention conditions (government policies and social progress), strategy (security). And trust and strategic policies (and consequences) (family, quality of communication, and political destiny). The results of the quantitative section showed that all dimensions of the research paradigm model were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Good governance
  • social media governance
  • e-government
- اکبری­تبار، علی­اکبر؛ اسکندری­پور، ابراهیم (1392). رسانه­های اجتماعی و شبکه­های اجتماعی مجازی. تهران: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­های دیجیتال؛ مؤسسه فرهنگی هنری تقارب و تبادل فرهنگی.##
بیگی­نیا، عبدالرضا، و دیگران (1391). "شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های حکمرانی خوب". چشم­انداز مدیریت دولتی، دوره 3، ش 4، پیاپی 4 (بهار): 65-86.##
جعفری، محمدباقر؛ زارعی­متین، حسن؛ جوکار، شهناز (1395). "شناسایی و اولویت­بندی ارزش­های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری­ها". پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 20، ش 3، پیاپی 93 (پاییز): 83-104.##
خلیلی، محسن (1394). "کشاکش دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک". دولت­پژوهی، دوره 1، ش 3، پیاپی 3 (پاییز): 1-32.##
دشتی­نژاد، رضا؛ وظیفه، زهرا (1394). "بررسی استفاده از شبکه­های اجتماعی بر انگیزه­های کارکنان سازمان­ها". در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه­های مالی. دبی: شرکت پنداراندیش رهپو.##
دقتی، عادله، و دیگران (1398). "ارائه الگوی توسعه‌ مرحله‌‌ای حکمرانی شبکه‌ای با استفاده از رویکرد فراترکیب". مدیریت دولتی، دوره 11، ش 2 (بهار): 203-230.##
رهنما، محمدرحیم؛ شاددل، لیا (1394). "ارزیابی پایداری و تعیین اندازه بهینه جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی". پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 3، ش 2 (تابستان): 123-143.##
سلطانی­نژاد، احمد؛ گودرزی، سهیل (1396). "فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب". فصلنامه سیاست، دوره 47، ش 1 (بهار): 79-97.##
شهرستانی، رضا (1395). "بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)". در: دومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری. تهران: مؤسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی: 1-10.##
عزیزی­فر، محمدجواد (1396). "نگرشی بر توانمندی­های دولت الکترونیک در افزایش و توسعه حکمرانی خوب". در: اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی. سیرجان: شهرداری سیرجان: 11-21.##
قاضی طباطبایی، محمود؛ نصرتی، روح­الله؛ کاظمی، علی (1391). "ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی". توسعه روستایی، دوره 4، ش 1 (بهار و تابستان): 39-52.##
قدوسی، محمدرضا؛ محمودی، جعفر (1396). "الکترونیکی­شدن مسبب گرایش به حکمرانی نیک یا حکمرانی نیک مسبب گرایش به الکترونیکی شدن: روندهای کنونی و پیش­بینی­های آتی". آینده­پژوهی مدیریت، دوره 28، ش 3، پیاپی 110 (پاییز): 105-112.##
کشاورز، محمد؛ طبرسا، غلامعلی (1395). "نقش دولت الکترونیک در رسیدن به حکمرانی خوب". در: اولین همایش بین­المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری. تبریز: دانشگاه اسوه؛ دانشگاه آتاترک ترکیه.##
کیا، علی­اصغر؛ نوری مرادآبادی، یونس (1391). "عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس­بوک (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا)". مطالعات فرهنگ­ـ ارتباطات، دوره 13، ش 17، پیاپی 49 (بهار): 181-212.##
مرشدی­زاد، علی (1396). "حکمرانی خوب، و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی". آینده­پژوهی ایران. دوره 2، ش 2، پیاپی 3 (پاییز و زمستان): 125-140.##
مقیمی، محمد؛ اعلایی اردکانی، مصطفی (1390). "سنجش شاخص­های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن". مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، ش 8 (پاییز): 171-188.##
منوریان، عباس؛ نرگسیان، عباس؛ حسینی مکارم، عاطفه (1398). "طراحی مدل حکمرانی شبکه‎ای در شهرداری تهران". اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 7، ش 27 (تابستان): 76-85.##
مؤمنی، داود، و دیگران (1397). "تدوین مدل راهکارهای تجاری­سازی پیام­رسان­های ایرانی". پژوهش­های ارتباطی، دوره 25، ش 4 (زمستان): 73-108.##
هادی پیکانی، مهربان؛ شهسواری، قاسم؛ نصر اصفهانی، مهدی (1395). "حکمرانی الکترونیک؛ چالش­های مردم­سالاری". چالش­های جهان، دوره 2، ش 3، پیاپی 7 (پاییز): 127-154.##
یعقوبی، اسماعیل (1396). "حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک". پژوهش­های مدیریت عمومی، دوره 10، ش 37 (پاییز): 203-222.##
Ansell, C.; Torfing, J. (2016). Handbook on theories of governance. Cheltenham: Edward Elgar.##
Awolusi, F. (2014). “The Impacts of Social Networking Sites on Workplace Productivity”. The Journal of Technology Management, and Applied Engineering, Vol. 28, No. 1: 1-6.##
Courtney, R. (2017). “Network governance in the heritage ecology”. Journal of Management and Governance, Vol. 22, No. 3: 689-706.##
Dedeurwaerdere, T., et al. (2017). “The Governance Features of Social Enterprise and Social Network”. Ecological Economics, Vol. 140, No. 2017: 123–135.##
Fawcett, P., et al. (2017). Anti-politics, de-politicization and governance. Oxford: Oxford Scholarship Online.##
Haque, P.; Pathrannarakul, P. (2013). “E-government towards good governance: A global appraisal”. Journal of E-Governance, Vol. 36, No. 1: 25-34.##
Haro-de-Rosario, A.; Sáez-Martín, A.; María del Carmen, C. (2018). “Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook?”. New media & society, Vol. 20, No. 1: 29-49.##
Imperial, C.; et al. (2016). “Understanding leadership in a world of shared problems: advancing network governance in large landscape conservation”. Journal of Frontiers in Ecology and the Enviroment, Vol. 14, No. 3: 126-134.##
Jedd, T.; Bixler, P. (2015). “Accountability in Networked Governance: Learning from a case of landscape-scale forest conservation”. Journal of Enviromental Policy and Governance, Vol. 23, No. 3: 172- 188.##
Laffin, M. (2015). “Planning in England: New Public Management, Network Governance or Post-Democracy?”. International Review of Administrative Sciences, Vol. 82, No. 2: 354-372.##
Nochta, T.; Skelcher, C. (2020). “Network governance in low-carbon energy transitions in European cities: A comparative analysis”. Energy Policy, Vol. 138, No. 2020: 111298.##
Ojo, A.; Sehl Mellouli, S. (2018). “Deploying governance networks for societal challenges”. Government Information Quarterly, Vol. 35, No. 4: 106-112.##
Palomo-Navarro, A.; Navío-Marco, J. (2018). “Smart city networks' governance: The Spanish smart city network case study”. Telecommunications Policy, Vol. 42, No. 10: 872-880.##
Pittman, J.; Armitage, D. (2019). “Network Governance of Land-Sea Social-Ecological Systems in the Lesser Antilles”. Ecological Economics, Vol. 157, No. 2019: 61–70.##
Scarlett, L.; McKinney, M. (2016). “Connecting people and places: The emerging role of network governance in large landscape conservation”. Ecol Environ, Vol. 14, No. 3: 116–125.##
Sorensen, E.; Torfing, J. (2018). “The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership”. Journal of Public Administration, Vol. 96, No. 2: 302-317.##
Weller, T.; Tierney, J. (2018). “Evidence in the Networked Governance of Regional Decarbonisation: A Critical Appraisal”. Journal of Public Administration, Vol. 77, No. 2: 280-293.##