جغرافیا
شناسایی و تحلیل پیشران‌های فرهنگی مؤثر در توسعه استان خراسان جنوبی با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگ عمومی

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ امین فنودی

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 153-196

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.377678.1586

چکیده
  پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک «فرهنگ مناسب» برای توسعه است؛ بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه‌ای در توسعه برخوردار است و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن، تمام برنامه‌های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت؛ از این‌رو، مهم‌ترین ...  بیشتر

برنامه ریزی روستایی
مطالعه تأثیرات حس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی روستاهای مرزی شهرستان سربیشه

جواد میکانیکی؛ رضا دری

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 109-142

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.385436.1601

چکیده
  نواحی روستایی با شروع روند رشد یکنواخت جمعیت در آغاز قرن نوزدهم و تشدید شهرنشینی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بخش عمده­ای از جمعیت خود را به نفع شهرهای کوچک و بزرگ از دست داده­اند. کاهش حس تعلق مکانی به­عنوان یکی از علل آن به­صورت مشکل و مسئله­ای تازه برای انسان مطرح شده است که شناخت بیشتر آن به پژوهشگران و برنامه‌ریزان ...  بیشتر

تأثیر کسب وکارهای خانگی بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان درمیان)

جواد میکانیکی؛ زهرا شیرزور علی آبادی؛ فاطمه قاسمی

دوره 15، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 179-210

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.280572.1457

چکیده
  زنان یکی از مهم­ترین گروه­های اجتماعی هستند که در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش مهمی دارند؛ بنابراین باید در همه زمینه­ها توانمند شوند تا بتوانند در جامعه نقش فعال­تری داشته باشند؛ بویژه زنان روستایی که نقش قابل توجهی در جامعه روستایی ایفا می­کنند. با توجه به اینکه روستاهای بخش مرکزی شهرستان درمیان دچار ضعف بنیان­های ...  بیشتر

تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد

جواد میکانیکی؛ الهه داودیان؛ مفید شاطری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 133-157

چکیده
  یکی از مهم ترین نیازهای توسعه روستایی، مسکن روستایی است که در سال های اخیر سیاست های بهسازی و نوسازی مسکن برای بهبود وضعیت مساکن روستایی اجرا شده است. در تحقیق حاضر، به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستاییان در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری ...  بیشتر

استانی شدن انتخابات؛ تمرکز‌گرایی یا تمرکز زدایی، با تأکید بر حوزه‌های انتخابیه استان خراسان جنوبی

قاسم اکبری؛ عمران راستی؛ جواد میکانیکی

دوره 11، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 23-47

چکیده
  موضوع طراحی و گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب و کارآمد همواره از دغدغه ها و مباحث مهم در میان صاحب نظران عرصه جغرافیای انتخابات و مسؤولین امر بوده است و اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه، نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح داشته اند. در همین راستا در کشور ما نیز، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی قریب به دو دهه در ادوار مختلف ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد دهیاریها از دیدگاه روستاییان در افزایش مشارکت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان بیـرجنـد

جواد میکانیکی؛ کاظم نیک فرجام

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 45-65

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.14566

چکیده
  مشارکت یکی از ارکان اساسی در توسعه به خصوص در توسعه مناطق روستایی محسوب می‌شود. فرایند مشارکت می‌باید به گونه ای داوطلبانه، تعاملی و دوسویه جنبه عملی به خود بگیرد. در مباحث توسعه؛ راهبردهای متعددی برای افزایش مشارکت مردم در عمران و توسعه مناطق روستایی مطرح می‌باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشکیل نهادهای سازماندهی شده است، مانند ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان)

محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ حسین سنجری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143789

چکیده
  کشور ما به دلیل قرارگیری در کمربند خشک عرض‌های جغرافیایی نیمکره شمالی به طور پیوسته از خشکسالی، خشکی و کم‌آبی رنج می‌برد. هر چند حدود دو سوم از پهنه جغرافیایی کشور در عرصه مناطق خشک واقع شده، ولی در دو دهه اخیر گسترش خشکسالی و کم‌آبی تمام کشور را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که این مسأله از دغدغه‌های مهم سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ...  بیشتر

بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو (مطالعه موردی: شهرستان خوسف)

جواد میکانیکی؛ ام البنین جابری

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156331

چکیده
  شرکت های تعاونی افراد را هم برای همکاری های متقابل و ایجاد همبستگی، یعنی جنبه های اجتماعی و هم برای رفتارهای یاری گرایانه و باصرفه، یعنی جنبه های اقتصادی تربیت می کنند. هدف اجتماعی نظام تعاون، تربیت افراد برای زندگی بهتر با مناسبات اجتماعی معقول و شرافت مندانه است و فعالیت های آن به مردم ایمان، اعتماد به نفس و قاطعیت و استقامت می دهد. ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاههای روستایی و آینده نگری برای افق 1400 (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)

جواد میکانیکی؛ علی اشرفی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 74-100

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156174

چکیده
  نظام توزیع فضایـی جمعیت سکونتگاههای انسانی ماحصل عملکرد عوامل مختلف محیطی است. هدف از مقاله حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش جمعیتی سکونتگاههای روستایی با استفاده از روش آنتروپی و پیشبینی گرایش نظام سکونتگاهی در افق 1400 میباشد.روش تحقیق در مقاله حاضر، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف، از نوع تحقیقات ...  بیشتر