نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

چکیده

شرکت های تعاونی افراد را هم برای همکاری های متقابل و ایجاد همبستگی، یعنی جنبه های اجتماعی و هم برای رفتارهای یاری گرایانه و باصرفه، یعنی جنبه های اقتصادی تربیت می کنند. هدف اجتماعی نظام تعاون، تربیت افراد برای زندگی بهتر با مناسبات اجتماعی معقول و شرافت مندانه است و فعالیت های آن به مردم ایمان، اعتماد به نفس و قاطعیت و استقامت می دهد. در پژوهش حاضر، به بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی بر وضعیت اجتماعی خانوارهای عضو شهرستان خوسف پرداخته  شده است. این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد که به منظور نیل به اهداف آن، از راه های موجود در دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1286 نفر اعضاء شرکت های تعاونی تولید در شهرستان خوسف می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری احتمالی و از نوع طبقه ای و در هر طبقه به صورت تصادفی به تعیین حجم نمونه پرداخته شده است. حجم نمونه به دست آمده بر اساس فرمول کوکران 295 نفر از اعضاء شرکت های تعاونی تولید این شهرستان می باشد که در تحقیق حاضر 273 پرسشنامه برگشت داده شد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، به کمک نرم افزار آماری 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل و استنتاج نهایی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون T تک نمونه ای نشان داد که شرکت های تعاونی در بهبود شرایط اجتماعی مؤثر نبوده اند. همچنین مؤلفه افزایش تعاملات اجتماعی با میانگین رتبه ای 31/2 بیشترین نقش را در میان عوامل اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Effects of Agricultural Production The Study of the Effects of Agricultural Production Cooperatives on Social Statues of Family Members (Case Study: County of Khoosf)

نویسندگان [English]

  • Javad Mikanaiki 1
  • ommolbanin Jaberi 2

1 Faculty Member of the Geography Department in rural planning of Birjand University

2 MA Student in rural planning of Birjand University

چکیده [English]

Cooperatives train individuals for mutual cooperation and solidarity creation i.e. social aspects and also for friendship behaviors and economical i.e. economic aspects. The social goal of the cooperative system is to train people for a better life with appropriate and honorable social relations and its activities lead people to faith, confidence, and consistency. In existing article, the effects of agricultural production cooperatives on social statues of the family members of the county of Khoosf have been inspected. This research is pragmatic according to its goal; and is descriptive analytic according to its nature. For achieving these purposes, we have used all methods in two approaches of library and circular. The statistical population of the research is 1286 people which are the Khoosf›s production member›s cooperatives. The sampling volume was specified with the use of Cochran and based on probability sampling in the way of classification in which in each class we have a casual selection. The sampling volume discovered based on Cochran method was 295 people through which 273 questionnaires was sent back.  The data collected through questionnaires, was surveyed and analyzed with the use of SPSS16 statistic software. Results achieved by the T test analyzed showed that Cooperatives Company wasn’t effective in improving social situation. The increasing in social interactions in comparison with rank ordered average was 2.31 which had the most effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Effects
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Khoosf
آسایش، حسین (1375). برنامه ریزی روستایی در ایران. تهران: دانشگاه پیام نور.##آراسته خو، محمد (1378). انواع و کارکرد تعاونی ها. تهران: دانشگاه پیام نور.##اختر محققی، مهدی (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: اختر محققی.##ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1380). "بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت جتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان". فصلنامه علوم اجتماعی، سال هشتم، ش 17 (بهار و تابستان): 3-32.##بیات، اصغر (1388). "تعاونی ها و اقتصاد اجتماعی". نشریه تعاون، سال بیستم، ش 206 و 207 (شهریور و مهر): 143 - 168.##حامد مقدم، احمد (1372). "نگرشی بر نظریه های نوین توسعه روستایی". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هشتم، ش 28 (بهار): 62-76.##حسینی ابری، حسن (1380). مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران. اصفهان: دانشگاه اصفهان.##داویدویچ، ج. (1370). بسوی دنیای تعاون. تهران: مؤلف.##سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی. واحد آمار و اطلاعات (مصاحبه: 2/ 9/1390).##سعدی، حشمت الله؛ اعظمی، موسی (1387). "آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی"، فصلنامه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، سال بیست و هفتم، ش 277 (تابستان): 61-82.##شارع پور، محمود (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.##شیرانی، علیرضا (1368). اقتصاد تعاون. تهران: سازمان مرکزی تعاون.##صدیقی، حسن؛ درویشی نیا، علی اصغر (1381). "بررسی میزان شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مازندران". مجله علوم کشاورزی ایران، سال بیست و هفتم، ش 2 (اردیبهشت): 333- 341.##فیروزجایی، احمد؛ صدیقی، حسین؛ محمدی، محمد علی (1385). "مقایسه مؤلفه های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیر عضو تعاونی های تولیدی روستایی". فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، ش 23 (زمستان): 93 - 112.##مرصعی، سولماز (1390). "بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی های کشاورزی". نشریه علمی - پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، ش 2 (زمستان): 143- 158.##
Barr, A. (2000). "Social capital and technical information flows in the Ghanaian Manufacturing sector". Oxford Economic Papers, Vol. 36, No. 52. p: 559-539##Cowie, H. (2000). " Cooperatives Group Work: A Perspective from the Uk". Department of psychology and Counseling, Roe Hampton Institute London, West Hill, PP 227-238##Fairbairn, Brett (2001). "Social Movements and Co-operatives: Implications for History and Development".Review of International Co-operation, Vol. 24, No. 35. p: 238-227##Karami, A., & Rezaei Moghaddam, K. (2006). "Effects of agricultural production cooperatives in the development process". Agricultural and Development Economics, Special Issue of productivity and performance, Vol. 55, No. 63. p: 99-50##Krause, D. R; B.Handfield R; Beverly B. T. (2006). "The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement". Journal of Operations Management, Vol. 14, No. 25. p: 545-528.##Sano, Y. (2008). "The role of social capital in a common property resource system in coastal areas: A case study of community-based coastal resource  management in Fiji". SPC Traditional Marine Resource Management and  Knowledge Information Bulletin, 24 (December), Pp: 32-19##Scrimgeour, F; McDermott, A; Saunders, C; Shadbolt, N; Sheath, G.  (2006). "New Zealand Agribusiness Success: An Approach to exploring the role of strategy, structure and conduct on firm performance". Paper Presented at to New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, (August), Conference 27-25##Shufang, Z; Leonard, P. (1998). Co-operative organization in  rural Canada and the agricultural co-operative movement in China:  A comparison centre for the study of co-operatives University of Saskatchewan. Saskatoon, Canada##.