نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند،

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

3 دانش اموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک «فرهنگ مناسب» برای توسعه است؛ بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه‌ای در توسعه برخوردار است و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن، تمام برنامه‌های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت؛ از این‌رو، مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر عبارت است از شناخت، ارزیابی و سنجش مؤلفه­ها و خصیصه‌های فرهنگی مؤثر در توسعه خراسان جنوبی که در فرایند توسعه، به آن توجه نشده است. پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و  بر مبنای ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی­ـ تحلیلی است. روش جمع‌آوری اطلاعات، روش‌های اسنادی، کتابخانه‌ای و پیمایشی است و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده­ها از نرم‌افزار spss و آزمون‌های آماری استفاده شد. به این منظور240 پرسشنامه بین افراد و نخبگان استان خراسان جنوبی توزیع‌ شده است. نتایج و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مهم‌ترین خصیصه‌های فرهنگی موافق توسعه در استان، به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: سابقه تعلیم‌وتربیت و آموزش در عرصه فرهنگ عمومی، روحیه مسامحه و مدارا، مسئولیت‌پذیری بالای مردم، روحیه جمعی، تعهد و وجدان کاری، رعایت حقوق شهروندی، ولایت‌مداری و مهم‌ترین خصیصه‌هایی که  به‌عنوان مانع در برابر توسعه عمل می‌کنند به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: تعصبات مکانی مردم، علاقه مردم به مدیران غیربومی، محافظه‌کاربودن، قناعت‌پیشگی، بومی‌گرایی، روحیه قانون‌گریزی، نداشتن دانش و آگاهی سیاسی مردم. در پایان برای بررسی سطح بهره‌برداری خصیصه‌های فرهنگی به منظور توسعه استان از آزمون t تک­ گروهی استفاده شد و  این نتیجه استنباط شد که سطح بهره‌برداری از خصیصه‌های فرهنگی در استان خراسان جنوبی در جهت توسعه، در سطح متوسط است و در سطح بالا و مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Effective Cultural Drivers of Development in the South Khorasan Province: The Components of Public Culture in Focus

نویسندگان [English]

  • vahid kiani 1
  • javad mikaniki 2
  • Amin Fanoodi 3

1 Assistant Professor of Political Geography, University of Birjand, Iran (Corresponding Author)

2 -, Associate Professor of Rural Geography, University of Birjand

3 MA in Political Geography, University of Birjand, Iran

چکیده [English]

Introduction
Clark (2006) argues that wherever there is a successful development experience, there is also a specific culture that has a unique way of viewing humans, the world, human activity, noble work, and human mission on Earth. Southern Khorasan province is considered one of the least developed provinces in Iran, and there is a variety of opinions and views about the causes of this underdevelopment. While underdevelopment can be attributed to a variety of political, economic, and geographic factors, this research aims to investigate the role of culture in shaping underdevelopment by evaluating and measuring the role of dominant public cultural components in Southern Khorasan province. In essence, this research seeks to identify the key public cultural drivers that either hinder or support the province’s development process. To achieve this goal, the following three key questions will be addressed to some extent based on the information collected during the survey:

What are the most important public cultural characteristics of Southern Khorasan that favor and promote development?
What are the most important public cultural characteristics of Southern Khorasan that hinder development?

To what extent have the province’s cultural capacities been used to promote development in Southern Khorasan?
   Methods
This applied, descriptive-analytical research used a mixed-methods approach, including literature review, library research, and survey. The target population was experts on culture and development. The Cochran formula was used to estimate the sample size, which was determined to be 30. A simple random sampling method was used to select the sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The questionnaire was first validated by a group of experts (n = 8). Cronbach's alpha coefficient was then used to assess the reliability of the questionnaire, which yielded values of 0.78 and 0.89 for the characteristics of general culture in favor of development and as an obstacle to development, respectively. Once the questionnaires were distributed and collected, appropriate descriptive and inferential statistics (group t-test and Friedman test) were used to analyze the data and test the hypotheses. All statistical analyses were performed using SPSS version 23 software.
 Findings
The first and second questions were exploratory in nature and aimed to identify the cultural features and characteristics that support or hinder the development of the public culture. The data were collected from the elites and the survey respondents. The results showed that the top 10 traits and features of a public culture that fosters development were, in order of priority: 1. History of education and training regarding public culture, 2. The spirit of tolerance and acceptance (interaction between Shi’ite and Sunni), 3. Respect for the social order and the rights of others, 4. High sense of responsibility among the people, 5. Collective spirit for the development of the province, 6. Mutual respect and hospitality, 7. Self-governance of the people of the province, 8. The role of professional commitment or conscientiousness, 9. Observance of citizenship rights in the province, and 10. Adherence to customs and traditions.
The results of the second question showed that the 10 most important features and characteristics of a public culture that impedes development were, in order of priority: 1. People’s local biases, 2. Tendency to save and reluctance to invest in construction and development projects, 3. People’s preference for non-native managers, 4. Excessive complacency of the people of the province, 5. Conservatism and caution (political caution), 6. Factional and group thinking, 7. Culture of confrontation and excessive compliments in the province, 8. Localism, 9. Law-abiding spirit, and 10. People’s lack of political knowledge and awareness.
 Discussion
The research results and findings show that: 1. The history of education and training in the field of public culture, 2. The spirit of tolerance and acceptance (interaction between Shia and Sunni), 3. Respect for the social order and the rights of others, and 4. High sense of responsibility among the people are some of the most important aspects of public culture in Southern Khorasan province that support and promote development. The greatest treasures of Southern Khorasan province are not only saffron, barberry, and jujube, but also “culture and politeness” of its people. However, along with the favorable factors for development, there are some aspects of public culture in the province that hinder development, one of the most important of which is people’s local prejudices. Local prejudices refer to a situation where people’s view of development is more based on their own interests than on the real needs of different geographical areas (a macro view of the province’s issues), resulting in bargaining and rent-seeking or people’s excessive attachment to a place (a partial and local view) that leads to unequal distribution of facilities, services, and resources in the territory. The second aspect of public culture that acts as a barrier to development in the province is the tendency to save and the reluctance to invest in construction and development projects. The third influential aspect as a barrier to development in the field of public culture is people’s preference for non-native managers in South Khorasan province. Also, the factors of excessive complacency of the people of the province and conservatism and caution (political caution) play a role as the fourth and fifth factors of underdevelopment of the province from the perspective of public culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Development
  • Underdevelopment
  • Cultural Characteristics
  • South Khorasan
احمدیان، محمدعلی (1374). جغرافیای شهرستان بیرجند. مشهد: آستان قدس رضوی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
- اختر، مژگان (1384). سرزمین طلای سرخ. تهران: شرکت طراحان آرادنگار.
- اودرخانی، مهدیه، پورقاسم میانجی، مهدی، و بهبهانی، زهرا (1392). نقش فرهنگ تعامل و همزیستی در ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 3 تهران). در: مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار. به کوشش انجمن محیط زیست کومش ودانشگاه صنعت هوایی وقطب برنامه ریزی و توسعه پایدار دانشگاه تهران. تهران: دانشگاه تهران: 1-14.
- بابایی­فرد، اسدالله (1389). توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 10 (37)، 7-56.
- برفی، محمد (1383). سیمای شیخین در آینه‌ شعر فارسی. تهران: مؤلف.
- تقوایی، مسعود، قائدرحمتی، صفر (1385). تحلیل شاخص‌های توسعه فرهنگی استان‌های کشور. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 4 (7)، 117-132.
- تودارو، مایکل (1366). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
- حیدری، ایوب (1379). ضعف فرهنگ اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه­نیافته (با تأکید بر ایران). پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز).
- زیاری، کرامت­الله (1378). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای. یزد: دانشگاه یزد.
- صباغ­پور، علی‌اصغر (1385). توسعه فرهنگی و ساختار فرهنگی ایران. فصلنامه علمی راهبرد، 1 (42)، 41-65.
- گوهری­پور، مرتضی (1388). معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان‌های ممکن. نامه پژوهش فرهنگی، 10 (7)، 137-172.
- لفت­ویچ، آدریان (1382). دموکراسی و توسعه. ترجمه احد علی­قلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
- محب حسینی، محدثه (1392). نقش و جایگاه فرهنگ در توسعۀ پایدار. تهران: انجمن انسان‌شناسی ایران.
- مستوفی، محمدبن نصربن ابی بکر (1336). نزهه­القلوب. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: دنیای کتاب.
- مطالعات طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی. (1394). بیرجند: استانداری خراسان جنوبی، معاونت توسعه، مدیریت و توسعه انسانی.
- مقتدایی، عباس، راعی، کبری (1392). شورای فرهنگ عمومی و تأثیر مصوبه‌های آن بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 14 (55)، 57-93.
- موسی­پور، نعمت‌الله (1376). فرهنگ عمومی، شیوه‌های به‌گشت. فرهنگ عمومی، 24 (13)، 106-130.
- نقاش، سیدمیثم (1400). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی خراسان جنوبی (سال‌های مورد مطالعه: 1397-1383). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند.
- وثوقی، منصور، آرام، هاشم، و سلمانی، گودرز. (1391). بررسی موانع ساختاری در جهت شکل‌گیری و ارتقای توسعه فرهنگی در ایران، چالش‌ها و راهکارها. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4 (3)، 81-96.
- Carmines, E., & D’Amico, N. (2015). The new look in political ideology research. Annual Review of Political Science, 18(1), 205–216.
- Clark, D. A. (2006). The Elgar companion to development studies. University of Manchester: Brooks World Poverty Institute.
- Collier, P. (2017). Culture, politics, and economic development. Annual Review of Political Science, 20(3), 111–125.
- Guiso, L., Paola, S., & Luigi, Z. (2006). Does culture affect economic outcomes? Journal of Economic Perspectives, 20(2), 23-48.
- Keller, H. (2020). Culture and social development. In Oxford research encyclopedia of psychology. Oxford University Press.
- Leftwich, A. (2003). Democracy and development (A. A. Qalian & A. Khakbaz, Trans.). New Design. (Original work published 2003).
- Lopez-Claros, A., & Perotti, V. (2014). Does culture matter for development? Policy Research Working Paper Series (No. 7092). The World Bank.
- Marana, M. (2010). Culture and development evolution and prospects. In M. Mancisidor, O. Andueza, T. Anuzita, L. Vega, M. Hernando, L. Moreno, N. Uribe & R. Iñiguez (Eds.), UNESCO Etxea. Working Papers (No. 1). UNESCO Center of the Basque Country.
- Oyekola, I. A. (2018). Culture and globalisation. In O. A. Ogunbameru, A. L. Adisa, & D. S. Adekeye (Eds.), Cross-cultural management: A Multi-Disciplinary Approach (pp. 81-102). Osun State: Obafemi Awolowo University Press.
- Raj, K. (2004). Is there really a relationship between culture and development. Anthropologist1(6), 37-43.
- Teng, F., Quoquab, F., Hussin, N., & Mohammad, J. (2016). Re-defining sustainable development values and its facets based on developing country perspective. Journal of Advances in Humanities and Social Sciences, 1(2), 1-13.
- Todaro, M. (1987). Economic development in the third world. (G. A. Farjadi, Trans. 5th ed.) Tehran: Publications of the Ministry of Planning and Budget.
- Vaggi, G. (2018). Towards a broader definition of development. In M. Nussbaum & C. Sunstein (Eds.), The global justice reader (pp. 25-49). New York: Springer.