نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

چکیده

نواحی روستایی با شروع روند رشد یکنواخت جمعیت در آغاز قرن نوزدهم و تشدید شهرنشینی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بخش عمده­ای از جمعیت خود را به نفع شهرهای کوچک و بزرگ از دست داده­اند. کاهش حس تعلق مکانی به­عنوان یکی از علل آن به­صورت مشکل و مسئله­ای تازه برای انسان مطرح شده است که شناخت بیشتر آن به پژوهشگران و برنامه‌ریزان در حل چالش­های پیشِ­رو یاری می‌رساند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی و کالبدی مؤثر بر احساس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی سکونتگاه­های روستایی مرزی شهرستان سربیشه است. این پژوهش بر مبنای ماهیت از نوع توصیفی­ـ تحلیلی با رویکرد پیمایشی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. مبانی نظری و اطلاعات مرتبط با پیشینه­ پژوهش به­روش کتابخانه­ای تدوین شد و در مرحله بعد، جمع­آوری اطلاعات محیطی به­صورت پیمایشی و تکمیل پرسشنامه محقق­ساخته از خانوارهای روستایی ساکن در روستاهای مرزی شهرستان سربیشه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 29 روستای مرزی شهرستان سربیشه و مشتمل بر 1394 خانوار است. روش نمونه­گیری در سطح خانوار از نوع احتمالی و تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 253 خانوار است. در تجزیه­وتحلیل داده­های حاصل از عملیات پیمایشی، از آماره­های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضرایب تغییرات) و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی شامل (آزمون دوجمله­ای) استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد مؤلفه­های اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی بر احساس تعلق مکانی در حد زیادی تأثیرگذار است؛ همچنین مؤلفه کالبدی که بر تعلق مکانی خانوارهای روستایی تأثیر اندکی در پایداری جمعیتی و ماندگاری روستاییان در سکونتگاه­های مرزی محدوده مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of the sense of belonging to a place on the demographic stability of the border villages of Sarbisheh County

نویسندگان [English]

  • Javad Mikaniki 1
  • Reza Dorri 2

1 Associate Prof. in Geography & Rural Planning, University of Birjand, Birjand, Iran

2 University of BirjandMSc.. in Geography & Rural Planning, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

Population instability in rural areas is one of the serious challenges of recent decades, the most important reason for which is rural-to-urban migration and population evacuation of villages. People's sense of belonging to a place is formed by the place where they were born and grew up. In fact, this type of relationship with the place affects people in a lasting way and enriches the human identity. From the point of view of environmental psychology, the sense of belonging to a place is at a higher level than the sense of place, which plays a decisive role in order to benefit and continue human presence in the place (Falahat & Nouhi, 21: 2012). Rural settlements, as the smallest and oldest geographical units, have been formed under the influence of various factors such as natural, social, cultural, historical and economic factors in the geographical context and in the form of human-environment relations (Mekaniki & Nik Farjam, 2014: 47). Iran's border areas have always faced many problems due to various threats of neighboring countries. The border villages of Sarbisheh, with a 99 km common border with Afghanistan, are the sample studied in this study. The question of the present study is: How the sense of belonging to a place affects the stability of the population of the border villages of this city? The study results can provide a better understanding of human behavior in different situations, such as the decision to stay or leave a habitat.
 
Method
The present study is descriptive-analytical using survey. Reviewing library and internet references and taking a sample from these references, comprehensive and documented materials related to the research were collected, theoretical foundations related to the subject were reviewed, and the social and physical components of the sense of belonging to a place and appropriate variables were identified. The statistical population of this study includes households living in the border villages of Sarbisheh, i.e. 1394 households. According to Cochran's formula, 253 households were considered as the necessary sample size of the population.
The data of the studied sample were collected by survey and a researcher-made questionnaire with different parts (personal information, social trust, social cohesion and participation, social identity, and access to services and facilities), including 45 items on Likert scale. The answers are scored in five options (very low = 1, low = 2, moderate = 3, high = 4 and very high = 5). In this study, face validity was used. In this way, for the design of the questionnaire, it was attempted to match and relate the questions with the theoretical foundations and objectives of the research. Next, it was modified according to the opinions of the professors in the field of rural planning studies. Cronbach's alpha was used to confirm the reliability of the measurement tool. Descriptive statistics (mean, standard deviation, and coefficient of variation) were used for the data analysis and non-parametric binomial statistical test was used to test the research hypotheses due to the non-normality of the data.
Results: The distribution of the frequency of people's views about the social components affecting the sense of belonging to a place includes social trust, social cohesion and participation, and social identity, from which the following results are obtained:

Social trust: the average opinions of the people studied about the effect of the component of social trust on the sense of belonging to a place and the stability of rural settlements is equal to 3.70, indicating that the effect of the component of social trust on the sense of belonging to a place and stability of rural settlements is high.
Social cohesion and participation: The average opinion of the people studied about the effect of the component of social cohesion and participation on the sense of belonging to a place and the stability of rural settlements is equal to 4.01, indicating that the effect of the component of social cohesion and participation on the stability of rural settlements is high.
Social identity: the average opinions of the people studied about the effect of the component of social identity on the sense of belonging to a place and the stability of rural settlements is equal to 3.68, indicating that the effect of the component of social identity on the stability of rural settlements is high.

The average of the opinions of the people studied about the effect of physical characteristics affecting the sense of belonging to a place and the stability of rural settlements is equal to 2.52, indicating that the effect of physical characteristics on the sense of belonging to a place and stability of rural settlements is less than average.
 
Conclusion
The slow growth and sometimes population evacuation of villages, especially the border villages, is a serious threat to the population and activity, which should be seriously considered by those in charge of land planning and preparation. The study of population changes in the last decade shows the population growth caused by the persistence of the population in the border villages of Sarbisheh. In order to investigate the effect of physical and social components on the stability of rural settlements, due to the non-normality of the data, a binomial non-parametric test was used. The analysis of data obtained from survey showed that all three social components (social trust, social cohesion and participation, and social identity) have a great effect on the sense of belonging to a place and caused the demographic stability of border rural settlements. Also, the results showed the lack of influence of physical components on the sense of belonging to a place in the rural settlements of the border areas. The existing physical infrastructure has not been a factor to strengthen the sense of belonging to a place, and the current sense of belonging to a place is not caused by physical characteristics. However, if the physical infrastructure is strengthened, it can strengthen the sense of belonging to the place and the permanence and stability of the population of remote and border rural settlements. 
In this study, only the effects of social and physical characteristics on the sense of belonging to a place and population stability of border villages were investigated from the perspective of the local community. Family and ethnic cohesion and ties, along with friendly interactions, sympathy and close relationships among villagers, have been among the variables that have led to the strengthening of the sense of belonging to a place among the border villagers of Sarbisheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of belonging to a place
  • population stability of rural settlements
  • Sarbisheh
- امیرکافی، مهدی؛ فتحی، شکوفه (1390). "بررسی عوامل مؤثر بر دلبستگی به منطقه مسکونی (مطالعه موردی: شهر کرمان)". مطالعات اجتماعی ایران، سال پنجم، ش 1 (بهار): 5-41.
- پرتویی، پروین (1382). "مکان و بی­مکانی رویکردی پدیدارشناسانه". هنرهای زیبا، دوره 14، ش476 (تابستان): 40-50.
- جوان­فروزنده، علی؛ مطلبی، قاسم (1390). "مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل­دهنده آن". هویت شهر، دوره پنجم، ش 8 (تابستان): 27-37.
- خراسانی، محمدامین؛ رضوانی، محمدرضا؛ مولایی قلیچی، محمد (1394). "تحلیل تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست­پذیری در روستاهای پیرامون شهر (مطالعه موردی: شهرستان ورامین)." جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، ش 25 (پائیز و زمستان): 159-182. 
- سرمست، بهرام؛ متوسلی، محمدمهدی (1389). "بررسی و تحلیل نقش مقیاس مکان در میزان حس تعلق به مکان (مطالعه موردی: شهر تهران)". مدیریت شهری، دوره 8، ش 26 (پائیز و زمستان): 133-146.
- شکوئی، حسین؛ تبریزی، جلال (1382). "تأثیر نوسازی شهری فن­گرا بر ایجاد حس لامکانی (مطالعه موردی: پروژه نواب)". مدرس علوم انسانی، سال هفتم، ش 2 (تابستان):141-162.
- شولتز، نوربرگ (1381). معماری: حضور، زبان و مکان. ترجمه سیدعلیرضا احمدیان. تهران: مؤسسه معمار نشر.
- فلاحت، محمدصادق؛ نوحی، سمیرا (1391). "ماهیت نشانه‌ها و نقش آن در ارتقای حس‌ مکان فضای معماری". هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 17، ش 1 (بهار): 17-26.
- گلکار، کوروش (1380). "مؤلفه­های سازنده کیفیت طراحی شهری". صفه، دوره 11، ش 32 (بهار و تابستان): 38-66.
- مرکز آمار ایران (1395). "سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395". [پیوسته] قابل دسترس در: [5/6/1401] https://www.amar.org.ir/statistical-information
- مطیعی­لنگرودی، حسن، و دیگران (1392). "تبیین الگوی راهبردی مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه­های روستایی (مطالعه موردی: دهستان سلوک شهرستان هشترود)". جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 19، ش 52 (تابستان): 303-322.
- میکانیکی، جواد؛ نیک­فرجام، کاظم (1393). "ارزیابی عملکرد دهیاری­ها از دیدگاه روستاییان در افزایش مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان بیـرجنـد)". مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، دوره 9، ش34 (زمستان): 45-65.
- Juanwen, Y.; Quanxin, W.; Jinlong, L. (2012). “Understanding indigenous knowledge in sustainable management of natural resources in China: Taking two villages from Guizhou Province as a case”. Forest policy and economics, Vol. 22, No. C: 47-52.
- Norris, T.; Pittman, M. (2000). “The health community’s movement and the coalition for healthier cities and communities”. Public Health Reports, Vol. 115, No. 2-3: 118-124.
- Omar, S. (2005). “Challenges of the K-Era: The psychological contract of knowledge sharing and organisational commitment”. International Journal of KnowledgeCulture and Change Management, Vol. 4, No. 4: 1061-1073.
- Steele, Feritz (1981). The Sense of Place. Boston: CBI Publishing Company.