نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

10.22034/fakh.2023.385436.1601

چکیده

نواحی روستایی با شروع روند رشد یکنواخت جمعیت در آغاز قرن نوزدهم و تشدید شهرنشینی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بخش عمده ای از جمعیت خود را به نفع شهرهای کوچک و بزرگ از دست داده اند هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مولفه های اجتماعی و کالبدی موثر بر احساس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی مرزی شهرستان سربیشه می باشد این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. مبانی نظری و اطلاعات مرتبط با پیشینه-ی طرح و کلیات آن به روش کتابخانه‌ای در مرحله بعد، جمع آوری اطلاعات محیطی به صورت پیمایشی و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته از خانوارهای روستایی ساکن در روستاهای مرزی شهرستان سربیشه صورت گرفته، جامعه اماری تحقیق شامل29 روستای مرزی شهرستان سربیشه و مشتمل بر 1394 خانوار است . روش نمونه گیری در سطح خانوار از نوع احتمالی و تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 253 خانوار می باشد.ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته است و در تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات پیمایشی از آماره های توصیفی (میانگین، انحراف معیارو ضرایب تغییرات) و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی شامل (آزمون دوجمله ای) استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی بر احساس تعلق مکانی در حد زیادی تاثیر گذار است، هم چنین مولفه کالبدی که بر تعلق مکانی خانوار های روستایی تاثیر اندکی در پایداری جمعیتی و ماندگاری روستاییان در سکونتگاه های مرزی محدوده مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of the sense of place belonging on the population stability of the border villages of Sarbisheh county

نویسنده [English]

  • Reza Dorri 2

2 University of Birjand

چکیده [English]

With the start of the process of uniform population growth at the beginning of the 19th century and the intensification of urbanization in the late 19th and early 20th centuries, rural areas have lost a large part of their population in favor of small and large cities, reducing the sense of belonging to a place as one of the causes. The purpose of the current research is to study the impact of social and physical components affecting the sense of belonging to a place on the demographic stability of border rural settlements in Sarbisheh city. Theoretical foundations and information related to the background of the plan and its generalities in the next stage, collection of environmental information in the form of a survey and completion of the researcher's questionnaire made of rural households living in the border villages of Sarbisheh city, the statistical community of the research includes 29 It is a border village of Sarbisheh city and consists of 1394 households. The sampling method at the household level is simple probability and random, and the sample size using the Cochran formula is 253 households. The data collection tool was made by the researcher questionnaire, and in the analysis of the data obtained from the survey operation, descriptive statistics (mean , standard deviation and coefficients of variation) and inferential statistics including (binomial test) have been used to test the hypotheses. The findings of the research showed that the components of trust, cohesion and social participation have a great impact on the sense of place belonging, as well as the physical component that has a small effect on the place belonging of rural households in the population stability and longevity of villagers in the border settlements of the case area. has studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of place belonging
  • population stability of rural settlements
  • Sarbisheh county