مقاله پژوهشی
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

رضا ساجدی قوچانی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 7-22

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به تعداد 150 نفر می باشد که حجم نمونه به تعداد 109 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه های دانشگاهی بیرجند

مریم خدابخشی؛ مریم سلامی

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 23-45

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت فرایند بازاریابی براساس مدل چهارپی (4P) در کتابخانه های دانشگاهی شهر بیرجند است. پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تا پایان دی ماه سال 1395، 50 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای است که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ0/916  محاسبه شد. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی)

افسانه عبدلی؛ هادی پورشافعی؛ فاطمه زین الدینی میمند

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 47-76

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی با توجه به میزان توجه به تدریس تعاملی است. برای این منظور از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. افراد نمونه به شیوه نمونه گیری هدفمند و براساس معیار اشباع نظری به تعداد 25 دانشجوی ترم ششم تا ترم هشتم کارشناسی انتخاب شدند. یافته ها نشان  داد که از نظر دانشجویان، اکثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ابوبکر قهستانی؛ دولتمرد و ادیب دربار غزنه

محمدرضا عزیزی؛ فاطمه فنودی؛ سید مهدی رحیمی

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 77-98

چکیده
  خراسان بزرگ همواره از جمله پایگاه های مهم علمی و فرهنگی جهان اسلام قلمداد شده است؛ پایگاهی که دانشی مردانی از نیشابور، بخارا، سمرقند، هرات، قهستان و غیره پشتوانه ی آن بودند. مقاله ی حاضر می کوشد به معرفی شاعر و دولتمردی از منطقه ی قهستان در سده ی چهارم و پنجم هجری، ابوبکر قهستانی، بپردازد و احوال و آثار وی را با تکیه بر منابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 99-117

چکیده
  یکی از سنت ها و خصلت های پسندیده مردم در طول ادوار مختلف اسلامی برای کسب رضای خداوند و رسیدن به کمال، سنت وقف است. نظام وقف در تاریخ جوامع اسلامی نمونه ای از برنامه ریزی پایدار در سنتی هزارساله را نشان می دهد که با مطالعه این جوامع، مجموعه بناهایی را می توان یافت که به علت اجرای سنت حسنه وقف، پایداری طولانی تری نسبت به دیگر بناها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه تصور از پایگاه اجتماعی معلمان در افکار عمومی با سبک زندگی آنان؛ مورد مطالعه: دوره‌های مختلف تحصیلی آموزش و پرورش خراسان جنوبی

غلامعلی مرادی؛ علی اصغر محمدی؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 11، شماره 3 ، خرداد 1396، صفحه 119-149

چکیده
  توجه به ارتقاء پایگاه اجتماعی معلمان در جامعه از مهم ترین عوامل موفقیت نظام آموزشی می باشد. با روند گسترش وسایل ارتباط جمعی، افکار عمومی با زندگی اقشار و گروه های مختلف جامعه، ارتباطی تنگاتنگ یافته است. یکی از موضوعات بررسی، تصور معلمان از پایگاه اجتماعی شان است که با کم و کیف شیوه زندگی شان، ارتباط می یابد. هدف از این پژوهش، ...  بیشتر