نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران، نویسنده مسؤول

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به تعداد 150 نفر می باشد که حجم نمونه به تعداد 109 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سرمایه  روان شناختی لوتانز (2007)، پرسش نامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و پرسش نامه  جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994) می باشد. پرسش نامه ها استاندارد بوده و روایی پرسش نامه ها از نوع صوری و محتوایی می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0، 71/0 و 70/0 برآورد شد. جهت آزمون فرضیات از نرم افزارهای Amos و Spss استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی با تأکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، رابطه معناداری وجود دارد، زیرا مقدار t بیشتر از 58/2 می باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین ابعاد سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، تاب آوری، امید، خوش بینی) با جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد (p<0/05). هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد (p<0/05).
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological capital and organizational socialization and social capital. The research method is applied in terms of its purpose and is descriptive and correlational in terms of its nature. The research population consisted of all employees of Islamic Azad University, Quchan Branch, 150 people. The sample size was 109 people selected by simple random sampling method. The data collection tools were Lutangs Psychological Capital Inventory (2007), Nahapit and Goshal Social Capital Questionnaire (1998) and Taurinma’s Organizational Social Integrity Questionnaire (1994). The questionnaires are standard and the validity of the questionnaires is of a formal and content type. The reliability of the questionnaires was 0.72, 0.71 and 0.70, using the Cronbach’s alpha coefficient, respectively. The findings of the structural equation test showed that there is a significant relationship between the psychological capital and its dimensions with organizational socialization with an emphasis on the intermediary role of social capital among employees of Islamic Azad University, Quchan Branch, because the value of T is greater than 2.58. Pearson correlation coefficient also showed that there is a significant and positive correlation between the dimensions of psychological capital (self-efficacy, resilience, hope, optimism) and organizational socialization among employees of Islamic Azad University, Quchan Branch (p <0.05). Also, the results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant and positive correlation between social capital and organizational socialization among employees of Islamic Azad University, Quchan Branch (p <0.05).

کلیدواژه‌ها

     بهادری، خسرو، و دیگران (1391). "رابطه سرمایه روان شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز". مجله پژوهش و سلامت، دوره دوم، ش 1 (بهار و تابستان): 63-71.##پاتنام، رابرت (1384). "جامعه برخوردار سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی". ترجمه افشین خاکباز و حسین پویان. در: مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: شیرازه: 91-112.##دعایی، حبیب اله؛ فرزانه حسن زاده، ژاله (1391). "نقش تعدیل کنندگی سنوات کاری بر رابطه بین سرمایه روان شناختی و جامعه پذیری افراد". مجله چشم انداز مدیریت دولتی، سال سوم، ش 9 (بهار): 55-73.##رحیمی، فاطمه، و دیگران (1391). "رابطه سرمایه روان شناختی در محیط کار کارکنان با شور و شوق کاری آنان در سازمان". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، ش 12 (پاییز): 9-30.##فوکویاما، فرانسیس (1384). "سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی". در: مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی سرمایه. گردآورنده کیان تاجبخش. تهران: شیرازه: 167-200.##قلاوندی، حسن؛ سلطان زاده، وحید (1390). "بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه". مجله مدیریت و توسعه، دوره بیست و چهارم، ش 78 (زمستان): 93-111.##مهرابی، رضوان (1387). فرایند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی. تهران: کنگره ملی علوم انسانی.##موحد، مجید؛ عباسی شوازی، محمدتقی (1385). "بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج". مطالعات زنان، دوره چهارم، ش 1 (بهار): 67-99.##
Cetin, Fatih (2011). “the effects of the organizational psychological capital on the attitudes of commitment and satisfaction:a public sample in Turkey”. European Journal of social sciences,Vol.21,No.3:373-380.##
Luthans,  Fred;  Luthans, Kyle W.; Luthans, Brett  C. (2004). “Positive psychological capital: beyond human and social capital”. Journal of Business Horizons, Vol. 47, Issue 1 (January–February): 45–50.##Luthans, Fred, et al (2007). “Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”. Journal of Personnel Psychology, Vol. 60, Issue 3: 541-572.## Luthans, Fred, et al (2010). “The development and resulting performance impact of positive psychological capital”. Journal of human resource development quarterly, Vol. 21, No. 1 (Spring): 41–67.##Larson, Milan; Luthans, Fred (2006). “Potential Added Value of Psychological Capital in Predicting Work Attitudes”. Journal of Leadership & Organizational Studies,Vol. 13, No. 1 (Fall): 45-62.##