دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، بهار 1395، صفحه 7-173 

مقاله پژوهشی

1. سنجش سرمایه اجتماعی در محلات شهر مشهد (مطالعه موردی محلات منطقه3)‏

صفحه 7-30

محسن انصاری ارجمند؛ سید مصطفی حسینی؛ گلشن کاویان پور