داوران

نام داور سمت / سازمان
محسن آیتی دانشیار برنامه ریزی درسی / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
عاطفه آجری آیسک استادیار حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدباقر آخوندی استادیار جامعه شناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدرضا اسدی یونسی استادیار روانشناسی تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمد اسکندری ثانی استادیار برنامه ریزی شهری/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
علیرضا اسلام استادیار جامعه شناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
مرتضی اسماعیل نژاد استادیار جغرافیا/ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند
علی اشرفی مربی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی/ دانشگاه بیرجند
بی بی اقدس اصغری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی گناباد
محمدجواد اصغری ابراهیم آبادی استادیار روان شناسی/ دانشگاه فردوسی مشهد
محمد اکبری بورنگ استادیاربرنامه ریزی درسی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسن الهی زاده دانشیار تاریخ (گرایش اسلام)/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
حسن امامی زبانشناسی
حسن امیرآبادی زاده مدیر امور هیأت علمی دانشکده بهداشت
مهناز امیرپور دانشگاه ازاداسلامی گروه جامعه شناسی واحدتربت جام
احمد بخشی استادیار/دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه پژوهشی افغانستان دانشگاه بیرجند
محمدعلی بیدختی استادیار پژوهش و هنر/ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
محمد بهنام فر عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
سمیرا پور استادیار جامعه شناسی / عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی دانشیار دانشگاه بیرجند
زهرا حامدی استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
محمد حجی پور دانشگاه بیرجند گروه جغرافیا
احمد حیدری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سیدمهدی حسینی دانشگاه بیرجند - گروه جامعه شناسی
علیرضا حسینی عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد گروه زبان وادبیات عربی وایران شناسی
سمیه حمیدی استادیار علوم ساسی / دانشگاه بیرجند
محبوبه خراسانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد مهدی خزاعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد/ دانشگاه فرهنگیان
مجتبی خلیفه تاریخ ایران دانشگاه بیرجند
محمدرضا خلیل نژاد عضو هیأت علمی دانشکده هنر
رضا دستجردی استادیار روان شناسی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فرهاد دشتکی نیا استادیار تاریخ دانشگاه کرمان
بشری دلریش عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
عمران راستی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند
سید مهدی رحیمی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
فاطمه رحیم آبادی مربی روان شناسی کودکان استثنایی/ دانشگاه بیرجند
محمدعلی رستمی نژاد استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند
محمدعلی رنجبر استادیار تاریخ دانشگاه شیراز
یعقوب زارعی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
علی زارعی استادیار باستان شناس (دوران اسلامی)/ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
پیمان زنگنه عضو هیأت علمی گروه سیاسی دانشگاه بیرجند/گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
حسین زنگویی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر سام خانیانی عضو هیأت علمی گروه ادبیات/ دانشگاه بیرجند
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
لیلی سیفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
اکبر شایان سرشت عضو هیأت علمی گروه ادبیات/ دانشگاه بیرجند
مفید شاطری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند
محمدحسن شربتیان پژوهشگر اجتماعی
حسین شکوهی فرد استادیاربرنامه ریزی درسی/دانشگاه بیرجند
حمیدرضا شمس اسفندآبادی (دکترای تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی) استاد دانشگاه فرهنگیان یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
کوروش صالحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعلی طالبی (دکتری جامعه شناسی فرهنگی)عضوهیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور بیرجند
علی محمد طالبی فر مدرس دانشگاه فرهنگان/ دبیر آموزش و پرورش بیرجند
فاطمه طاهرپور علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
سید محمد طیبی استادیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه سادات طباطبایی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محمدرضا عزیزی استادیار دانشگاه بیرجند
علی عسگری استادیارتوسعه منابع انسانی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
طاهره عظیم زاده طهرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ دانشگاه بیرجند
محمد غفوری فر عضو هیإت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر
جلیل اله فاروقی هندوالان عضو هیأت علمی زبان/دانشگاه بیرجند
محمود فال سلیمان دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند
فرزانه فخر مربی دانشگاه بیرجند
سامان فرزین عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
حمیدرضا قربانی استادیار باستان شناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند.
کلثوم قربانی استادیار دانشگاه بیرجند
داود قرونه دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور احمد کامیابی مسک استاد تئاتر و ادبیات دانشگاه تهران
وحید کیانی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
ابراهیم کنعانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
حسین کوهستانی اندرزی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
احمد لامعی گیو استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
علی اکبر محمدی عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند
مسعود مرادی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیده عذرا میرکاظمی عضو هیأت علمی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
جواد میکانیکی دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند
فرزانه میکائیلی دانشیار دانشگاه ارومیه روانشناسی تربیتی
الهام ملک زاده هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
میترا مودی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت/ رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
غلامحسین نارمنجی معاون آموزشی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
اکرم ناصری مدرس
علی نجف زاده عضو هیأت علمی تاریخ/دانشگاه بیرجند
سید شمس الدین نجمی دانشیار تاریخ دانشگاه کرمان
سید نورالله نصراللهی دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
حامد نوروزی استادیار ادبیات /دانشگاه بیرجند
محسن نوکاریزی عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد
محمدجواد هاشم زاده دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند
حسن هاشمی زرج آباد دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران
مهدی وفایی فرد مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه بیرجند
مهدی وفایی فرد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بیرجند
هادی وکیلی دانشیار دانشگاه مشهد