لیست داورانی که در سال 1400 با این فصلنامه همکاری داشته اند        
نام خانوادگی سمت رشته تخصصی رشته مورد علاقه سازمان/ دانشگاه استان/ شهر کشور  Publons
طالبی استادیار علوم اجتماعی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه پیام نور بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
پورشافعی دانشیار علوم تربیتی مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
شربتیان استادیار علوم اجتماعی و جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه پیام نور گناباد خراسان رضوی/ گناباد ایران  Publons
طالب زاده شوشتری استادیار روانشناسی روانشناسی و مشاوره ، اقتصاد نظری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
عسگری دانشیار علوم تربیتی توسعه منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
آخوندی استادیار جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
امیرآبادی زاده استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مدیر امور هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
میری استاد بهداشت و ارتقا سلامت بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/ دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
میکائیلی منیع دانشیار روانشناسی تربیتی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ارومیه ارومیه/ ارومیه ایران  
ملک زاده استادیار تاریخ تاریخ، بازخوانی اسناد عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پژوهشکده تاریخ تهران/ تهران ایران  
خلیفه استادیار تاریخ تاریخ ایران دوره اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
خزاعی استادیار تاریخ گرایش ایران اسلامی دوره قاجار و پهلوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
فال سلیمان دانشیار جغرافیا جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
اسکندری ثانی دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ تاریخ معاصر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
شاطری دانشیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عشایر، جغرافی- انسانی اقتصادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
فارابی استادیار تاریخ تاریخ ایران دانشگاه پیام نور مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
میکانیکی دانشیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی اقتصادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publon
ناصری مربی تاریخ تاریخ ایران اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publon
حجی پور استادیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
الهی زاده دانشیار تاریخ گرایش تاریخ اسلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
پور استادیار جامعه شناسی جامعه شناسی مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
قربانی استادیار باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حیدری استادیار باستان شناسی تاریخ هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
سام خانیانی دانشیار ادبیات زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی متون عرفانی بویژه مولوی پژوهی، ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه، گویشهای محلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
مسعودی استادیار جامعه‌شناسی مبانی جامعه‌شناسی- مفاهیم اساسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
قالیبافان استادیار جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
وفائی فرد استادیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حمیدی دانشیار علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
ولی پور استادیار تاریخ تاریخ تمدن دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
شکوهی فرد استادیار علوم تربیتی برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
رستمی نژاد دانشیار علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، نجش فناوری در آموزش،فناوری برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
کامجو دکتری تاریخ تاریخ ایران باستان آموزش و پرورش شهرستان لارستان فارس/ لارستان ایران  
رحیمی دانشیار ادبیات زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
نوروزی دانشیار زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
قریشی دانشیار زبان انگلیسی زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
رحمانی استادیار فرش بخش هنرهای سنتی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز شیراز/ شیراز ایران  
بیدختی استادیار صنایع دستی پژوهش هنر، فرش و صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حسینی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عربی و ایران شناسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی/ بجنورد ایران  
قربانی جویباری دانشیار زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
شیرزور علی آبادی استادیار جامعه شناسی اقتصاد توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
علیزاده جورکویه استادیار تاریخ تاریخ مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
طلایی استادیار تاریخ تاریخ مسؤول بخش پژوهش و مطالعات اسنادی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی/ دانشگاه فرهنگیان مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
نودهی استادیار جامعه شناسی اقتصاد توسعه، گردشگری و زیارت دانشگاه فرهنگیان مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
اسماعیل نژاد دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی، آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطی) دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
عباسی استاد زبان ادبیات فارسی زبانشناسی فارسی و عربی، نقد ادبی دانشگاه خوارزمی تهران تهران/ تهران ایران