داوران

        لیست داورانی که در سال 1400 با این فصلنامه همکاری داشته اند        
نام نام خانوادگی سمت رشته تخصصی رشته مورد علاقه سازمان/ دانشگاه استان/ شهر کشور  Publons
َََمحمدعلی طالبی استادیار علوم اجتماعی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه پیام نور بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
هادی پورشافعی دانشیار علوم تربیتی مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
محمدحسن شربتیان استادیار علوم اجتماعی و جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه پیام نور گناباد خراسان رضوی/ گناباد ایران  Publons
لیلا طالب زاده شوشتری استادیار روانشناسی روانشناسی و مشاوره ، اقتصاد نظری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
علی عسگری دانشیار علوم تربیتی توسعه منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمدباقر آخوندی استادیار جامعه شناسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حسن امیرآبادی زاده استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مدیر امور هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمدرضا میری استاد بهداشت و ارتقا سلامت بهداشت و ارتقاء سلامت آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/ دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
فرزانه میکائیلی منیع دانشیار روانشناسی تربیتی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ارومیه ارومیه/ ارومیه ایران  
الهام ملک زاده استادیار تاریخ تاریخ، بازخوانی اسناد عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پژوهشکده تاریخ تهران/ تهران ایران  
مجتبی خلیفه استادیار تاریخ تاریخ ایران دوره اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
شیرزاد خزاعی استادیار تاریخ گرایش ایران اسلامی دوره قاجار و پهلوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمود فال سلیمان دانشیار جغرافیا جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمد اسکندری ثانی دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ تاریخ معاصر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
مفید شاطری دانشیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عشایر، جغرافی- انسانی اقتصادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
شهین فارابی استادیار تاریخ تاریخ ایران دانشگاه پیام نور مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
جواد میکانیکی دانشیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای انسانی اقتصادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publon
اکرم ناصری مربی تاریخ تاریخ ایران اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publon
محمد حجی پور استادیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
محمدحسن الهی زاده دانشیار تاریخ گرایش تاریخ اسلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
سمیرا پور استادیار جامعه شناسی جامعه شناسی مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
حمیدرضا قربانی استادیار باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
احمد حیدری استادیار باستان شناسی تاریخ هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
علی اکبر سام خانیانی دانشیار ادبیات زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمد بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی متون عرفانی بویژه مولوی پژوهی، ادبیات کلاسیک، فرهنگ عامه، گویشهای محلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حمید مسعودی استادیار جامعه‌شناسی مبانی جامعه‌شناسی- مفاهیم اساسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  Publons
سید حسن قالیبافان استادیار جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
مهدی وفائی فرد استادیار جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
سمیه حمیدی دانشیار علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمد ولی پور استادیار تاریخ تاریخ تمدن دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حسین شکوهی فرد استادیار علوم تربیتی برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
محمدعلی رستمی نژاد دانشیار علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، نجش فناوری در آموزش،فناوری برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
سهیلا کامجو دکتری تاریخ تاریخ ایران باستان آموزش و پرورش شهرستان لارستان فارس/ لارستان ایران  
سید مهدی رحیمی دانشیار ادبیات زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حامد نوروزی دانشیار زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
سید محمدحسین قریشی دانشیار زبان انگلیسی زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
اشکان رحمانی استادیار فرش بخش هنرهای سنتی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز شیراز/ شیراز ایران  
محمدعلی بیدختی استادیار صنایع دستی پژوهش هنر، فرش و صنایع دستی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
علیرضا حسینی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عربی و ایران شناسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی/ بجنورد ایران  
کلثوم قربانی جویباری دانشیار زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
زهرا شیرزور علی آبادی استادیار جامعه شناسی اقتصاد توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
زینب علیزاده جورکویه استادیار تاریخ تاریخ مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
زهرا طلایی استادیار تاریخ تاریخ مسؤول بخش پژوهش و مطالعات اسنادی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی/ دانشگاه فرهنگیان مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
فرامرز نودهی استادیار جامعه شناسی اقتصاد توسعه، گردشگری و زیارت دانشگاه فرهنگیان مشهد خراسان رضوی/ مشهد ایران  
مرتضی اسماعیل نژاد دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی، آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیطی) دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی/ بیرجند ایران  
حبیب اله عباسی استاد زبان ادبیات فارسی زبانشناسی فارسی و عربی، نقد ادبی دانشگاه خوارزمی تهران تهران/ تهران ایران