داوران

نام داور سمت / سازمان
محسن آیتی دانشیار دانشگاه بیرجند
حبیب احمدی استاد جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز
محمدباقر آخوندی استادیار جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
محمد آرتا ادبیات
محمدرضا اسدی یونسی استادیار دانشگاه بیرجند
مریم اسکافی نوغابی عضو هیأت علمی جامعه شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی گناباد
محمد اسکندری ثانی استادیار دانشگاه بیرجند
علیرضا اسلام استادیار جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
مرتضی اسماعیل نژاد استادیار جغرافیا/دانشگاه بیرجند
علی اشرفی مربی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه بیرجند
بی بی اقدس اصغری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی گناباد
محمدجواد اصغری ابراهیم آبادی استادیار روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد اکبری بورنگ استادیار دانشگاه بیرجند
سعید ایل بیگی علوم ورزشی - گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
محمدحسن الهی زاده دانشیار دانشگاه بیرجند
محمدحسن الهی زاده دانشگاه بیرجند
حسن امامی زبانشناسی
حسن امیرآبادی زاده مدیر امور هیأت علمی دانشکده بهداشت
مهناز امیرپور دانشگاه ازاداسلامی گروه جامعه شناسی واحدتربت جام
قاسم آهی استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
احمد بخشی استادیار/دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه پژوهشی افغانستان دانشگاه بیرجند
محمدعلی بیدختی استادیار پژوهش و هنر دانشگاه بیرجند
محمد بهنام فر عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
محسن پویان مربی دانشگاه
سمیرا پور استادیار جامعه شناسی / عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی دانشیار دانشگاه بیرجند
ترک زاده ترک زاده عضو هیأت علمی مدیریت آموزشی/ دانشگاه شیراز
مرضیه ثاقب جو استادیار علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی ثقفی جغرافیا دانشگاه پیام نور بیرجند
علی ثقه الاسلامی علوم ورزشی- گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
فاطمه جعفرنیا استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور اردبیل
علی یحیایی استادیار تاریخ دانشگاه بیرجند
زهرا حامدی استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
محمد حجی پور دانشگاه بیرجند گروه جغرافیا
احمد حیدری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سیدمهدی حسینی دانشگاه بیرجند - گروه جامعه شناسی
علیرضا حسینی عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد گروه زبان وادبیات عربی وایران شناسی
محمد حسینایی استادیار دانشگاه بیرجند
ابوالفضل حسن آبادی مدرس ایران شناسی و نسخه شناسی /دانشگاه امام رضا (ع)، مدیریت اسناد و مطبوعات / سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مراکز اسناد استان قدس رضوی
عبدالرحیم حقدادی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
محمد حقگو دانشگاه هنر صدا و سیما دانشگاه آزاد
سمیه حمیدی استادیار علوم ساسی / دانشگاه بیرجند
احمد خامسان گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند
محبوبه خراسانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد مهدی خزاعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد/ دانشگاه فرهنگیان
مجتبی خلیفه تاریخ ایران دانشگاه بیرجند
محسن خلیلی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا خلیل نژاد عضو هیأت علمی دانشکده هنر
محسن خورشیدزاده استادیار دانشگاه بیرجند
محمد مهدی دیانی معارف
مریم دژمخوی باستان شناسی دانشگاه بیرجند
رضا دستجردی استادیار روان شناسی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فرهاد دشتکی نیا استادیار تاریخ دانشگاه کرمان
بشری دلریش عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
عمران راستی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند
میترا راستگومقدم استادیار دانشگاه بیرجند
محمدتقی راشد محصل استاد فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید مهدی رحیمی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
فاطمه رحیم آبادی مربی روان شناسی کودکان استثنایی/ دانشگاه بیرجند
محمدعلی رستمی نژاد استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند
محمدرضا رضایی دانشیار مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمدعلی رنجبر استادیار تاریخ دانشگاه شیراز
حمیدرضا رویایی علم اطلاعات و دانش شناسی
جمشید روستا عضو هیأت علمی تاریخ/ دانشگاه کرمان
سید حسین رئیس السادات استادیار تاریخ
یعقوب زارعی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
علی زارعی عضو هیات علمی- دانشکده هنر - گروه باستان شناسی و هنر اسلامی
کتایون زارع طوسی استادیار دانشگاه بیرجند
محمود زراعت پیشه استادیار دانشگاه بیرجند
مهین زرنگ کارشناس پژوهش
پیمان زنگنه عضو هیأت علمی گروه سیاسی دانشگاه بیرجند/گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
اسدالله زنگویی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
حسین زنگویی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
علی زنگویی
محمدحسین سالاری فر گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند
علی اکبر سام خانیانی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
علی اکبر سام خانیانی عضو هیأت علمی گروه ادبیات/ دانشگاه بیرجند
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
راضیه سیروسی دانشگاه بیرجند
لیلی سیفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
اکبر شایان سرشت عضو هیأت علمی گروه ادبیات/ دانشگاه بیرجند
مفید شاطری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند
محمدحسن شربتیان پژوهشگر اجتماعی
زهرا شیرزور علی آبادی جامعه شناسی دانشکده ادبیات بیرجند
حسین شکوهی فرد استادیاربرنامه ریزی درسی/دانشگاه بیرجند
حمیدرضا شمس اسفندآبادی (دکترای تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی) استاد دانشگاه فرهنگیان یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
محمدهادی شهاب فلسفه دانشگاه بیرجند
فاطمه شهابی زاده استادیار دانشگاه کاشمر
علی شهیدی عضو هیأت علمی کشاورزی (مهندسی آب) دانشگاه بیرجند
کوروش صالحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
منیره صالح نیا مربی مدیریت منابع انسانی / دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
علی ضیاءالدینی مطالعات فرهنگی،ادبی و جامعه شناسی ادبیات
محمدعلی طالبی (دکتری جامعه شناسی فرهنگی)عضوهیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور بیرجند
لیلا طالب زاده شوشتری روانشناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند
علی محمد طالبی فر مدرس دانشگاه فرهنگان/ دبیر آموزش و پرورش بیرجند
فاطمه طاهرپور علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
سید محمد طیبی استادیار تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه سادات طباطبایی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
حبیب اله عباسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
محمدرضا عزیزی استادیار دانشگاه بیرجند
علی عسگری استادیار علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
طاهره عظیم زاده طهرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
علی علیزاده دانشیار زبان شناسی دانشگاه بیرجند
زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ دانشگاه بیرجند
محمد غفوری فر عضو هیإت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر
جلیل اله فاروقی هندوالان عضو هیأت علمی زبان/دانشگاه بیرجند
محمود فال سلیمان دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند
فرزانه فخر مربی دانشگاه بیرجند
حسین فرزانه پور استادیار علوم سیاسی/دانشگاه بیرجند
سامان فرزین عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
فریده فرهادی مربی زبان دانشگاه
سیدحسن قالیبافان استادیار جامعه شناسی دانشگاه بیرجند
حمیدرضا قربانی استادیار باستان شناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند.
کلثوم قربانی استادیار دانشگاه بیرجند
سید محمدحسین قریشی استادیار زبان شناسی دانشگاه بیرجند
داود قرونه دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور احمد کامیابی مسک استاد تئاتر و ادبیات دانشگاه تهران
محمدرضا کیانی استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند
وحید کیانی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
ابراهیم کنعانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
حسین کوهستانی اندرزی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
احمد لامعی گیو استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
فریبرز مالکی
محسن مبارکی زبان شناسی
محمدرضا مجیدی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
ابراهیم محمدی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
یحیی محمدی دانشجوی دکتری علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علی اکبر محمدی عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند
محمدرضا میری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ندا مراد مدرس پردیس فرهنگیان بنت الهدی صدر
محمود مرادی استادیار جغرافیا/دانشگاه پیام نور بیرجند
مسعود مرادی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیده عذرا میرکاظمی عضو هیأت علمی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
مرتضی مزگی نژاد عضو هیأت علمی / دانشگاه بیرجند
جواد میکانیکی دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند
فرزانه میکائیلی دانشیار دانشگاه ارومیه روانشناسی تربیتی
الهام ملک زاده هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
غلامحسین نارمنجی معاون آموزشی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
اکرم ناصری مدرس
محمد ناظمیان دانشیار تاریخ /دانشگاه فردوسی مشهد
علی نجف زاده عضو هیأت علمی تاریخ/دانشگاه بیرجند
سید شمس الدین نجمی دانشیار تاریخ دانشگاه کرمان
سید نورالله نصراللهی دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
عبدالرئوف نصیری جوزقانی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه تبریز/ دبیر آموزش و پرورش خراسان رضوی
حامد نوروزی استادیار ادبیات /دانشگاه بیرجند
زینب نوروزی ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
محسن نوکاریزی عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد
محمدجواد هاشم زاده استادیار دانشگاه بیرجند
حسن هاشمی زرج آباد دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران
مرادعلی واعظی استادیار زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه بیرجند
عباس واعظ زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
مهدی وفایی فرد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بیرجند
مهدی وفایی فرد مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه بیرجند
هادی وکیلی دانشیار دانشگاه مشهد