داوران

نام داور سمت / سازمان
عاطفه آجری آیسک استادیار حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدباقر آخوندی استادیار جامعه شناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محسن آیتی دانشیار برنامه ریزی درسی / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمدرضا اسدی یونسی استادیار روانشناسی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمد اسکندری ثانی استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
علیرضا اسلام استادیار جامعه شناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
مرتضی اسماعیل نژاد استادیار جغرافیای طبیعی/ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند
علی اشرفی مربی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
بی بی اقدس اصغری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی گناباد
محمدجواد اصغری ابراهیم آباد استادیار روان شناسی/ دانشگاه فردوسی مشهد
محمد اکبری بورنگ استادیار علوم تربیتی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسن الهی زاده دانشیار تاریخ (گرایش اسلام)/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
حسن امامی استادیار زبانشناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
حسن امیرآبادی زاده مدیر امور هیأت علمی دانشکده بهداشت
مهناز امیرپور استادیار جامعه شناسی/ دانشگاه ازاداسلامی واحد تربت جام و قوچان
احمد بخشی دانشیار علوم سیاسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه پژوهشی افغانستان دانشگاه بیرجند
محمد بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بیدختی استادیار پژوهش و هنر/ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
سمیرا پور استادیار جامعه شناسی / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی دانشیار دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی دانشیار علوم تربیتی / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
مرضیه ثاقب جو دانشیار علوم ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
زهرا حامدی استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
محمد حجی پور استادیار جغرافیا/ دانشگاه بیرجند
سید سعید حسینی استادیار گروه جامعه شناسی، گرایش گروه‌های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سیدمهدی حسینی دانشگاه بیرجند - گروه جامعه شناسی
علیرضا حسینی عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد گروه زبان وادبیات عربی وایران شناسی
سمیه حمیدی استادیارعلوم سیاسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
سمیه حمیدی استادیار علوم ساسی / دانشگاه بیرجند
احمد حیدری استادیار باستان شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محبوبه خراسانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
یعقوب خزائی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی- گروه تاریخ
محمد مهدی خزاعی استادیار روانشناسی تربیتی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
مجتبی خلیفه استادیار تاریخ ایران/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدرضا خلیل نژاد عضو هیأت علمی دانشکده هنر
رضا دستجردی استادیار روان شناسی/ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فرهاد دشتکی نیا استادیار تاریخ دانشگاه کرمان
بشری دلریش عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
عمران راستی استادیار جغرافیای سیاسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
فاطمه رحیم آبادی مربی روان شناسی کودکان استثنایی/ دانشگاه بیرجند
سید مهدی رحیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدعلی رستمی نژاد استادیار علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی )/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
محمدعلی رنجبر استادیار تاریخ / دانشگاه شیراز
علی زارعی استادیار باستان شناس (دوران اسلامی)/ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
یعقوب زارعی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
پیمان زنگنه عضو هیأت علمی گروه سیاسی دانشگاه بیرجند/گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
حسین زنگویی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر سام خانیانی عضو هیأت علمی گروه ادبیات/ دانشگاه بیرجند
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
لیلی سیفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
مفید شاطری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
اکبر شایان سرشت دانشیار زبان وادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمدحسن شربتیان پژوهشگر اجتماعی/ دانشگاه پیام نور
حسین شکوهی فرد استادیارعلوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
حمیدرضا شمس اسفندآبادی (دکترای تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی) استاد دانشگاه فرهنگیان یزد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
زهرا شیرزور علی آبادی جامعه شناسی دانشکده ادبیات بیرجند
کوروش صالحی استادیار تاریخ/ دانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلا طالب زاده شوشتری روانشناسی و مشاوره دانشگاه بیرجند
محمدعلی طالبی استادیارگروه جامعه شناسی / عضو هیات علمی بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
علی محمد طالبی فر مدرس دانشگاه فرهنگان/ دبیر آموزش و پرورش بیرجند
فاطمه طاهرپور علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
سمانه سادات طباطبایی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سید محمد طیبی استادیار تاریخ / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا عزیزی استادیارزبان و ادبیات عرب/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
علی عسگری استادیارتوسعه منابع انسانی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
طاهره عظیم زاده طهرانی استادیارتاریخ/ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار تاریخ / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمد غفوری فر عضو هیإت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر
جلیل اله فاروقی هندوالان دانشیار زبان شناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محمود فال سلیمان دانشیار جغرافیا / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
فرزانه فخر مربی صنایع دستی/ دانشکده هنردانشگاه بیرجند
حسین فرزانه پور گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
سامان فرزین استادیار و عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
حمیدرضا قربانی استادیار باستان شناسی/ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
کلثوم قربانی جویباری استادیار زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
داود قرونه استادیار مدیریت آموزش عالی/ دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور احمد کامیابی مسک استاد تئاتر و ادبیات دانشگاه تهران
ابراهیم کنعانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
حسین کوهستانی اندرزی استادیار باستان شناسی/ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
وحید کیانی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
احمد لامعی گیو دانشیار زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
علی اکبر محمدی عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند
مسعود مرادی دانشیارتاریخ/ دانشگاه سیستان و بلوچستان
الهام ملک زاده استادیار تاریخ/ عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پژوهشکده تاریخ
ایرج مهدیزاده سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی
میترا مودی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت/ رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
سیده عذرا میرکاظمی عضو هیأت علمی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
فرزانه میکائیلی منیع دانشیار روانشناسی تربیتی/ دانشگاه ارومیه
جواد میکانیکی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
غلامحسین نارمنجی مربی علوم اجتماعی و علوم تربیتی/ دانشگاه فرهنگیان
اکرم ناصری مربی تاریخ ایران اسلامی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
علی نجف زاده مربی تاریخ/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
سید شمس الدین نجمی دانشیار تاریخ/ دانشگاه شهیدباهنر کرمان
سید نورالله نصراللهی مربی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند -
حامد نوروزی استادیار زبان و ادبیات / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
محسن نوکاریزی عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد
محمدجواد هاشم زاده دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
حسن هاشمی زرج آباد دانشیار باستان شناسی/ دانشگاه مازندران
مهدی وفائی فرد استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
مهدی وفایی فرد مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه بیرجند
هادی وکیلی دانشیارتاریخ معاصر/ دانشگاه مشهد
محمد ولی پور کروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان، تهران
علی یحیایی استادیار تاریخ تشیع/ دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری
محمدرضا یوسفی روشن جغرافیا دانشگاه فرهنگیان بیرجند
محمدرضا یوسفی روشن عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ایران تهران