دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، تابستان 1395، صفحه 7-173 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت دینی دانشجویان دانشگاه بیرجند

صفحه 7-38

محمدباقر آخوندی؛ مریم محلاتیان بابکی