دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، تابستان 1394، صفحه 7-154 (شماره پیاپی 36) 

مقاله پژوهشی

1. موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی

صفحه 7-28

محمد حسن الهی زاده؛ ابوالقاسم عارف نژاد؛ رضا عدالتی


4. بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند

صفحه 75-96

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد