نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ دانشگاه بیرجند

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور نیشابور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

آداب و رسوم رایج در یک منطقه جغرافیایی به گونه ای متأثر از نوع  جهان بینی مردم منطقه بوده و زاویه ی نگاه و تلقیات فرهنگی و مدنی آنان را روشن می کند. از جمله ویژگی های گذشته ی فرهنگی و اجتماعی منطقه بشرویه، رواج فرهنگ وقف و تعدد و تنوع موقوفات است. بی شک یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم این فرهنگ، باورهای دینی و اعتقادات مذهبی مردم بوده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی تنوع و تعدد موقوفات بشرویه، به روشن کردن عوامل فکری و فرهنگی مؤثر بر فرهنگ وقف در این منطقه می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و  بررسی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسناد و مدارک موجود و وقف نامه ها و آمار و ارقام موجود، در صدد پاسخ گویی به سؤال پژوهش برآمده و روشن نموده است که موقوفات فارغ از تأثیرپذیری کمی و کیفی از گرایش های فکری و مذهبی دو سده اخیر  به سیر رو به رشد طبیعی خود ادامه داده است.   

کلیدواژه‌ها

- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بشرویه (1393). گزارش اسناد موقوفی ثبت شده [پیوسته] قابل  دسترس در:
##[5/10/1393] www.awqafbosh.blogfa.com
-اسدی مقدم، حسین (1376). مفاخر بشرویه، ج 1. قم: اسماعیلیان.##- راست کردار، زهره (1388). "طراح مرمت و حفظ آسیاب های بشرویه". پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.##-رضوانی، نرگس (1389). "معرفی و شناخت ادبیات عامه شهرستان بشرویه". پایان ­نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.##-سلیمانی رباطی، امیر (1389). "مطالعه آثار معماری برجای مانده از دوران اسلامی در بشرویه". پایان ­نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.##-کبیسی، محمد عبید (1364). احکام وقف در شریعت اسلام. ترجمه احمد صادقی گلدر. مازندران: اداره کل حج و زیارت ساری.##-لطفیان مقدم، احمد (1386). "مردم شناسی قنات‌های بشرویه". پایان­ نامه کارشناسی ارشد، مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.##-محمدی، جلیل (1388). فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. همدان: همسفر.##-معراجی، سعید (1385). وقف سنت ماندگار. تهران: بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف.##