دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، بهار 1398، صفحه 7-177 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد

صفحه 7-44

10.22034/fakh.2019.190400.1337

پژمان ابراهیمی؛ علیرضا افشانی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ مهدی کرمانی