دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، پاییز 1397، صفحه 7-165 

مقاله پژوهشی

1. رابطه سرمایه اجتماعی با ارتقای سلامت شهروندان شهر مشهد

صفحه 7-34

10.22034/fakh.2019.91300

پژمان ابراهیمی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علیرضا افشانی