نویسنده = مفید شاطری
تعداد مقالات: 7
5. تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-117

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی


6. نخل‌گردانی محرّم در درخش: نگاهی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 85-103

سمیه حمیدی؛ مفید شاطری