نویسنده = حسن هاشمی زرج آباد
تعداد مقالات: 4
1. نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 91-122

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد


2. تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-117

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی


3. بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 75-96

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد