مقاله پژوهشی
بررسی رابطه میان بهزیستی درونی با معیارهای انتخاب همسر جوانان گناباد

اقدس اصغری؛ فاطمه ترابی دلوی؛ ملیحه صالحی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، صفحه 7-20

چکیده
  بهزیستی درونی جزء روان شناختی کیفیت زندگی است و شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. یکی از متغیرهای شناختی که با سطح بهزیستی درونی مرتبط است، شیوه های گزینش در افراد است. افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکان یابی بهینه توقفگاه های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بیرجند

محمد اسکندری ثانی؛ الهه کاوسی؛ فرشته فکوری

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، صفحه 21-39

چکیده
  امروزه بافت های تاریخی و قدیمی به عنوان هسته مرکزی شهر با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و دسترسی مواجه هستند. راهبردهای برخورد با این بافت ها در دوران پست مدرن به احیاء و ساماندهی بافت های تاریخی و قدیمی و حداکثر بهره وری از مرکز شهر به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه پایدار شهری توجه دارد. توقف‌گاه های طبقاتی یکی از مراکز خدماتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأملی در مضامین و شگردهای بلاغی غزلیات ولی دشت بیاضی

محمد بهنام فر؛ فاطمه بیدختی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، صفحه 41-69

چکیده
  یکی از بزرگان و مفاخر استان خراسان جنوبی که تاکنون جایگاه ادبی او ناشناخته مانده، ولی دشت بیاضی است. بدین منظور به شیوه‌ی توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی مضامین و زیبایی‌های لفظی و معنوی اشعار او پرداخته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که غزل ولی دشت بیاضی غزلی شیوا و دل نشین در موضوع عشق مجازی است و ویژگی‌های مکتب وقوع را دارد. شعرش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش پیش بینی کننده سلامت سازمانی در مشارکت پذیری کارکنان مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند

کریم داد سپاهی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری؛ رحیمه سالاری نژاد

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، صفحه 71-92

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلامت سازمانی و مشارکت‌پذیری کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند است. این پژوهش از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی و بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر بیرجند که در سال 1393 در این سازمان شاغل هستند، می‌باشد که تعداد آن‌ها 220 نفر است و براساس جدول کرجسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی خانقاه های خراسان و کارکردهای آنها

فریده داودی مقدم

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، صفحه 93-117

چکیده
  منطقه خراسان، از دیرباز تاکنون از جمله مهم ترین مراکز شکل گیری و اشاعه ی معارف عرفانی بوده است و بسیاری از بزرگان تصوف در این سرزمین زاده و پرورده شده اند و کتاب ها و منابع اصیل صوفیه، چون رساله قشیریه، کشف المحجوب، طبقات الصوفیه، اللمع و ... در این منطقه به نگارش درآمده است و نوابغ جهان عرفان چون عطار و مولانا از خراسان بزرگ برخاسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونه شناسی اقشار اجتماعی عصر سامانیان (با تکیه بر پوشاک آن ها)

فرحناز کهن

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1394، صفحه 119-152

چکیده
  طبقات اجتماعی، به عنوان واقعیتی عینی و ملموس در طول تاریخ، همواره مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده است که برخی از آن ها به تبیین قشربندی و برخی شاخص های آن را در آثار خود منعکس ساخته اند. یکی از این دوره های تاریخی، دوره سامانیان است. سامانیان به عنوان یک نظام قدرتمند توانستند یکپارچگی، وحدت ملی و فرهنگی خاصی در بین ایرانیان به وجود ...  بیشتر