نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،

2 دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

3 دانشجوی علوم اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده

بهزیستی درونی جزء روان شناختی کیفیت زندگی است و شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. یکی از متغیرهای شناختی که با سطح بهزیستی درونی مرتبط است، شیوه های گزینش در افراد است. افراد با شیوه گزینش بیشترخواهی یا واقع خواهی چه در بعد ظاهری یا رفتاری و چه در بعد انتخاب های ذهنی، سطح شادی معینی را تجربه می کنند. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین بهزیستی درونی آزمودنی ها با معیارهای انتخاب همسر می باشد. روش پژوهش این تحقیق مقطعی و از نوع همبستگی در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جوانان واقع در سن 18-25 سال ساکن شهر گناباد است که 200 نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با سهم انتخاب گردیدند. میزان بهزیستی درونی به کمک مقیاس ترکیبی (ترکیب نمرات دو مقیاس رضایت از زندگی داینر و طیف شادکامی آکسفورد) سنجیده شده است. نتایج داده ها بیانگر این است که 16% از پاسخگویان دارای  هزیستی درونی متوسط، 5/50% بهزیستی بالا و 5/33% بهزیستی بسیار بالا بودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که معیارهای ظاهری (59/0 r=)، معیارهای مذهبی (66/0 r=)، معیار پایگاه اجتماعی (34/0 r=) و معیارهای اخلاقی (64/0 r=) با بهزیستی درونی رابطه مثبت و معناداری دارند (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها

آرین، خدیجه؛ منصور، محمود، دلاور، علی (1387). "بررسی رابطه بین دین داری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا". رساله دکتری روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی.
آقایوسفی، علیرضا؛ شریف، نسیم (1390). "رابطه یسبک هایحلمسأله و  بهزیستیشخصی در دانشجویان". اندیشه و رفتار، دوره ششم،  ش22 (زمستان): 79-88.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج (1390). "رابطه ی امیدواری وتاب وری بابهزیستیروان شناختی دردانشجویان". اندیشه و رفتار، دوره ششم،  ش 22(زمستان): 41-50.
پسندیده، عبّاس (1384). رضایت از زندگی. قم: دارالحدیث.
حاتمی، پریسا (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی". پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
حسنی واجاری، کتایون؛ بهرامی، احسان هادی (1384). "نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبیین سلامت روان". مجله روان شناسی، دوره نهم، ش 3 (پاییز): 249-260.
حسینی، میمنت، و دیگران (1385). "بررسی معیارهای انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز  بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران". نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی .دوره شانزدهم. ش53 (پاییز و زمستان): 19-28.
حقیقی زاده، محمدحسن، و دیگران (1389). "معیارهای گزینش همسر از  دیدگاه  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  اهواز". فصلنامه علوم  بهداشتی، سال دوم، ش2 (بهار): 44-54.
حیدری، جبار، و دیگران (7831). "معیارهای ازدواج ازدیدگاهدانشجویان مجرد  دانشگاهعلومپزشکیمازندران". پژوهش پرستاری، دوره سوم، ش 10 و 11 (پاییز و زمستان): 53-60.
حیدری، معصومه، و دیگران (1390). "بررسی میزان شادکامی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد". نشریه سراسری نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ویژه نامه سلامت و نشاط اجتماعی، چکیده (بهمن): 9.
ریو، جان مارشال (1386). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ویرایش.
زارع شاه آبادی، اکبر؛ زارع شاه آبادی، علیرضا (1381). "بررسی معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان  دانشگاه  یزد". فصلنامه جمعیت، دوره دهم، ش  39 و 40 (بهار و تابستان): 54-74.
شطی، مدینه؛ قدس بین، فریبا؛ زیادلو، سمانه (1383). "دعا و مذهب در مقابله با استرس". در: مجموعه مقالات سمینار بیماری های ناشی از استرس. شیراز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
صادقیان، عفت؛ حیدریان، علی (1388). "عوامل استرس زا و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان". مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره پانزدهم، ش 71 (بهار): 1-81.
عابدی، داریوش؛ فرحبخش، کیومرث (1379). "بررسی معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مجله طب و تزکیه، سال نهم، ش 3 (زمستان): 33-42.
عسگری، پرویز؛ احتشام زاده، پروین؛ پیرزمان، سهیلا (1388). "رابطه سازگاری معنوی و آندوژنی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان". مجله روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی)، دوره چهارم، ش 11 (تابستان): 22-33.
عظیم زاده پارسی، آرزو، و دیگران (1390). "ارتباطبینمؤلفه هایمدلپنجعاملیشخصیت و شادکامی در دانشجویان". فصلنامهروا ن شناسیتربیتی دانشگاهآزاداسلامیواحدتنکابن، سالدوم،ش2(تابستان): 1-12.
موسوی، رضا (1391). "بررسی تطبیقی معیارها در اندیشه ی اسلامی با معیارهای پذیرفته شده از سوی جوانان شهر کرمان". اسلام پژوهش های تربیتی، سال چهارم، ش 1 (بهار و تابستان): 141 ـ 164.
واحدی، شهرام؛ اسکندری، فاطمه (1389). "اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی  مقیاسرضایت  از  زندگی در بین  دانشجویان پرستاری  و  مامایی". پژوهش پرستاری، دوره پنجم. ش17 (تابستان): 67-79.
هزارجریبی، جعفر؛ آستین افشان، پروانه (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی با تأکید بر استان تهران". جامعه شناسی کاربردی، دوره بیست، ش 1 (بهار): 119-146.
- Argyle, M.; Henderson, M. (1985). The Anatomy of Relationships. London: Heinemann; Harmonsworth: Penguin.
- Diener, E., & et al. (1999). "Subjective well-being three decades of progress". Psychological Bulletin,Vol. 125, No. 2: 276-302.
- Eysenck, H. J. (1983). I do: your guide to a happy marriage. London: Century.
- Francis, L.; Brown, Lester, D.; Philipchalk, R. (1998). "Happiness as stable extraversion". Personality and Individual Difference.
- Keyes, C. L. M. (1998). "Social well-being". Social Psychology Quarterly, Vol. 61: 121-140.
- Keyes, C. L. M.; Shapiro, A. (2004). "Social well-being in the United State: a descriptive epidemiology". In: National study of well-being a midlife. Chicago: University of Chicago Press: 350-372
- koeing, Harold G. (2007). "Spirituality and Depression: A Look at the Evidence". Southern Medical Journal, Vol. 100, No. 7: 737-739.
- Ryan, R. M.; Deci, E. L. (2001). "To be happy or to be self-fulfilled: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being". Annual Review of Psycholog, Vol. 52: 141–166.
- Todsijevic et al, Mate Selectio Criteria. 15 June (2005). [On line]. <http:// www.human-nature.com>