علوم اجتماعی
الگوها و جریانهای مهاجرتی شهر مشهد طی دو دهه (۱۳7۵-1395 ش)

سعیده شهبازین

دوره 17، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 137-174

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.401062.1615

چکیده
  روند سریع و روبه­رشد مهاجرت، موجب شهرنشینی گسترده و تغییراتی بنیادی در الگوی سکونت شده است. مهاجرت گسترده با برهم­زدن تعادل جمعیتی، موجب فشار بر منابع مناطق می­شود که به­منظور جلوگیری از این فشار، شناخت الگوهای مهاجرت حاکم بر آن مناطق می­تواند نقش بسزایی در مدیریت مهاجرت داشته ­باشد. این مطالعه با استفاده از تحلیل ثانویه ...  بیشتر

علوم اجتماعی
نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها (مورد مطالعه: منطقه 6 شهرداری مشهد)

سید کمال الدین حسینی؛ مسعود ایمانیان؛ صادق حاتمی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 117-146

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.230032.1402

چکیده
  این مقاله پژوهشی، برگرفته از طرح پژوهشی نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوار در منطقه 6 شهرداری مشهد ­است و جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن در این منطقه در سال 1394 تشکیل می­دهند. روش پژوهش، پیمایشی­ـ توصیفی و واحد تحلیل خرد (فرد) است. روش نمونه­گیری نیز طبقه­ای متناسب با استفاده از نقشه و فهرست خانوارها در بلوک­ها و خوشه‌های ...  بیشتر

علوم اجتماعی
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین

علی عاقل؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدرآبادی

دوره 16، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 147-176

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.289774.1472

چکیده
  احساس امنیت، یکی از ابعاد اساسی مفهوم امنیت در معنای کلی آن است. درواقع زمانی که فرد احساس کند در جامعه و تعاملات اجتماعی خطری جان، مال یا سلامتی وی را مورد تهدید و تعرض قرار نمی­دهد، می­توان گفت فرد دارای احساس امنیت است. احساس امنیت یکی از نیازهای مبرم بشر است؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه ‌فرهنگی و ابعاد ...  بیشتر