نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهاجرت، شهرنشینی و توزیع فضایی موسسه مطالعات جمعیت کشور، تهران، ایران

چکیده

روند سریع و روبه­رشد مهاجرت، موجب شهرنشینی گسترده و تغییراتی بنیادی در الگوی سکونت شده است. مهاجرت گسترده با برهم­زدن تعادل جمعیتی، موجب فشار بر منابع مناطق می­شود که به­منظور جلوگیری از این فشار، شناخت الگوهای مهاجرت حاکم بر آن مناطق می­تواند نقش بسزایی در مدیریت مهاجرت داشته ­باشد. این مطالعه با استفاده از تحلیل ثانویه داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خراسان رضوی، ضمن بررسی الگوهای مهاجرت شهر مشهد طی بیست سال، به جریان این جابه­جایی­ها پرداخته است. نتایج نشان داد که بیش از 80% از کل مهاجران وارد­شده به شهرستان مشهد، وارد شهر مشهد شده­اند. بیشتر مهاجرت­ها به­صورت درون­شهرستانی بوده است؛ اما درمجموع استان­های تهران و سیستان و بلوچستان بیشترین مهاجرفرستی به این شهر را داشته­اند. ترکیب جمعیتی مهاجران نشان داد، در کنار 80% از مهاجرت­های شهربه­شهر، مشهد هرساله پذیرای درصد قابل توجهی از مهاجران خارجی نیز بوده که مبدأ عمده آن­ها کشور افغانستان است. ادامه جریان مهاجرت گسترده به شهر مشهد منجر به تشدید وضعیت تراکمی این شهر می­شود و مسائلی مانند حاشیه­نشینی، ایجاد سکونتگاه­های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب، مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و غیره را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Patterns and Trends of Migration to Mashhad Over the Last Two Decades (1996-2016)

نویسنده [English]

  • saeedeh shahbazin

Asistance Proffesor, Sptial Distribution, Migration and Urbanization, National Institue for Population Research, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Like many countries worldwide, Iran has experienced significant changes in internal migration patterns. Among the immigration hubs in the country, Khorasan Razavi province has drawn a substantial portion of immigrants from the eastern regions, establishing itself as one of the country’s demographic poles. A significant part of this migration is concentrated in the city of Mashhad. The presence of Imam Reza’s holy shrine has transformed Mashhad into a tourist city that annually welcomes numerous domestic and international tourists. This touristic status, coupled with its advanced levels of social and economic development, has equipped Mashhad with adequate facilities, welfare and educational services, and job opportunities. Consequently, it attracts a large number of people from other regions and even neighboring countries, especially Afghanistan, each year. These factors have led to an increased focus on Mashhad to meet the needs of this population, thereby attracting more immigrants. However, this situation has resulted in a disproportionate distribution of opportunities, facilities, and resources across regions, exacerbating regional development imbalances. Therefore, understanding Mashhad’s migration patterns is crucial for its comprehensive planning and policy-making. Despite the importance of immigration in Mashhad, a review of the research history in the field of immigration reveals that no studies have specifically focused on Mashhad city’s migration. It has only been mentioned in the context of Khorasan-Razavi province in studies such as those by Ziari, Zanjirchi and Sorkh-Kamal (2010), and Zarghani, Hosseini, Ghanbari and Ghiyasi (2016).
   Methods
In this study, a macro approach and secondary analysis of migration data spanning 20 years have been employed. The required data includes immigration statistics for the city of Mashhad, which are based on the number of immigrants, the influx and outflux of immigrants, the origin of immigration determined by previous residence, and whether the previous residence was urban or rural. The data, which cover the periods of 1996-2006, 2006-2011, and 2011-2016, were obtained from national censuses. The patterns and trends of migration were examined using the following indicators:

In-migration and out-migration rates: These two rates provide information about the rate of immigrants entering and leaving the region. They also form the basis for more advanced and powerful indicators.
The net migration Rate: it indicates the net migration of a region in a certain period of time. The net migration rate determines the residential pattern of the country at a certain time and is of considerable importance. The net migration rate is obtained from the following:
Migration effectiveness ratio: This index shows the impact of immigration on population redistribution. The Migration Effectiveness Ratio is obtained from the following:

(Bell et al., 2002, pp. 23-25)
The numerical value derived from this index illustrates the impact of immigration on population redistribution at the regional level. A negative value signifies a population decrease in the region due to migration. Conversely, a positive value indicates that internal migration has contributed to an increase in the region’s population.
Result
The findings reveal that Mashhad has consistently attracted a large number of immigrants. On average, during each census period, more than one hundred thousand immigrants enter the city of Mashhad, with fewer individuals leaving. Consequently, in addition to the population increase due to natural growth, Mashhad also experiences a population increase due to migration. However, based on the emigration and immigration rates in Mashhad, it can be inferred that the city's net immigration has decreased during the study period. Despite this decrease, this metropolis remains one of the country’s primary immigrant destinations due to its net positive migration rate. During each period, approximately 40% of all immigrants entering the province of Khorasan Razavi migrate to the city of Mashhad. The migrations to Mashhad primarily originate from nearby provinces, driven by cultural and geographical affinities. More than 70% of the city’s immigrants come from the provinces of Tehran, North and South Khorasan, and Sistan and Baluchestan. Additionally, in each period, about 4% of the immigrants in Mashhad are foreign immigrants, predominantly from Afghanistan. Following inter-provincial migrations, intra-provincial migration occurs, with the data indicating that the main form of this migration has been intra-county migration. In studying urban and rural migration, the migration pattern of Mashhad aligns with the national model, i.e., the highest migration ratios have consistently been related to urban-to-urban migration.
Conclusion
Given that immigrants entering the city of Mashhad come from diverse age and gender groups and possess varying characteristics, planning for the population increase resulting from migration presents a challenge. The substantial volume of migration to Mashhad has positioned the city as a primary hub within the county and even the province. This phenomenon has emerged following the region’s unbalanced and unequal development. As a result, a large population from other regions with lower levels of development migrates to this metropolis to access its superior economic and educational facilities and services. Provinces such as Sistan-Baluchestan, North Khorasan, and South Khorasan, which are less developed compared to Mashhad, have seen their residents migrate to Mashhad to avail the facilities offered by the city. Therefore, a key factor in reducing these migrations is to establish a balance between the capabilities and economic potentials of different regions. Based on the findings of this study and similar research, one of the most effective solutions is to implement policies of sustainable economic enterprises that align with the potential and capabilities of regions, particularly in smaller cities and regions. Considering the significance of employment in migration, increasing investment and creating employment opportunities in smaller cities can not only prevent residents from migrating but also encourage the return of migrants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal migration
  • migration patterns
  • Mashhad
- بیک­محمدی، حسن، و مغانی، بهنام. (1382). تحلیلی بر روند مهاجرت در استان فارس. فصلنامه جمعیت، 43 (44)، 79-94.
- رهنما، محمدرحیم، و آقاجانی، حسین. (1390). گزارش مدیریتی مطالعات برنامه­ریزی استان خراسان رضوی، مشهد: نشر معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد.
- زرقانی، هادی، حسینی، مصطفی، قنبری، محمد، و قیاسی، محمدحسین. (1396). بررسی و تحلیل الگوهای مهاجرت در استان خراسان رضوی. فصلنامه علمی­ـ ترویجی مطالعات فرهنگی­ـ اجتماعی خراسان، 11(2)، 77-105. 20.1001.1.26766116.1395.11.2.4.4 Doi:
- زیاری، کرامت الله، زنجیر چی، سیدمحمود، و سرخ کمال، کبری. (1389). بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تاپسیس. پژوهش­های جغرافیای انسانی، 42 (2)، 17-30.‎
- شهبازین، سعیده. (1401). مهاجرت و شهرنشینی در کشور: ناپایداری جمعیت در مناطق مرزی؛ چالش‌ها و راهکارها. مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی (در حال انتشار).
 Doi: 10.22034/sspp.2022.561080.3278
- شهبازین، سعیده، عباسی ‌شوازی، محمدجلال، و عسکری ‌ندوشن، عباس. (1396). تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 1395ـ1370. دوفصلنامه تحقیقات سیاست جمعیت، 2 (3)، 153-188. https://ppr.nipr.ac.ir/article_90959.html
- شهبازین، سعیده، عسکری ‌ندوشن، عباس، و عباسی ‌شوازی، محمدجلال. (1397). نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395ـ1370). نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، 13 (25)، 33ـ66.  Doi:20.1001.1.1735000.1397.13.25.2.2
- شیروانی مقدم، سوسن، و سعیدی مفرد، ساناز (1398). سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی. دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، 6 (1)، 10-1. Doi: 10.22061/jsaud.2018.983
- صادقی، رسول، و شکریانی، محسن. (1395). تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی بین شهرستانی در ایران. مجله توسعه محلی، 8 (2)، 245-270.
- ضرابی، اصغر، و رخشانی‌نسب، حمیدرضا. (1388). روند مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شهرهای ایران در دو دهه اخیر. فصل‌نامه علمی­ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، 10 (39)، 247­ـ272.
- طاهرخانی، مهدی. (1380). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر مهاجرت‌های روستایی­ـ شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 62 (16)، 67-93.
- قاسمی اردهائی، علی، و حسینی­راد، علی. (1387). جریان‌های مهاجرت داخلی و ویژگی‌های مهاجران به تفکیک استان. تهران: پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران.
- مدیری، مهدی، حیاتی، سلمان، و رضایی مقدم، علی. (1396). تحلیل و بررسی الگوی توسعه فضایی کلان­شهر مشهد. مدیریت شهری، 16 (46)، 7 ـ22.
- مرکز آمار ایران (1375تا 1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خراسان رضوی. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
- مشفق، محمود. (1389). مهاجرت داخلی در ایران: بررسی سطوح و روندهای مهاجرت داخلی در ایران و عوامل مؤثر بر آن 1355 - 1385 (پایان‌نامه دکترای جمعیت‌شناسی). دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران.
- وارثی، حمیدرضا، و ایزدی، ملیحه. (1390). تحلیلی بر روند مهاجرت در استان اصفهان در طی سال‌های 1375 ـ 1385. فصلنامه جمعیت، 77 (78)، 95-111.
- وطن­خواه نوغانی، آتنا، قاسمی، مریم، و جوان، جعفر. (1397). شناسایی مهم­ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مشهد). فصلنامه پژوهش­های روستایی، 9 (1)، 61-70.
- Bailey, N., & Livingston, M. (2007). Population turnover and area deprivation. New York: Joseph Rowntree Foundation.
- Bell, M., Blake, M., Boyle, P., Duke-Williams, O., Rees, O., Stillwell, J., & Hugo, G. (2002). Cross-national comparison of internal migration: Issues and measures. Journal of Statistical Society, 165(3), 435–464.
- Bell, M., Charles-Edwards, E., Ueffing, P., Stillwell, J., Kupiszewski, M., & Kupiszewski, D. (2015). Internal migration and development: Comparing migration intensities around the world. Population and Development Review, 41(1), 33–58.
- Bonifazi, C., & Heins, F. (2000). Long-term trends of internal migration in Italy. Journal of Population, Space and Place, 6(2), 111-131.
- Castles, S., & Miller, M. (2003). The age of migration (3rd ed.). London: MacMillan.
- De Haas, H. (2010). Migration and development: A theoretical perspective. International Migration Review, 44(1), 227-264.
- Dixon, S. (2003). Migration within Britain for job reasons. Labour Market Trends, 111(4), 191–201.
- Friedman, J. (1986). The world city hypothesis. Development and Change, 17(1), 69-83.
- Hugo, G. (1994). Migration and family. Occasional Papers Series for the International Year of the Family. New York: United Nations.
- Komarovskiy, V., & Bondaruk, V. (2013). The role of the concept of “growth poles for regional development. Journal of Public Administration, Finance and Law, 4(4), 31-42.
- Kurekova, L. (2011). Theories of migration: Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows. In Interdisciplinary Conference on Migration: Economic Change, Social Challenge. London: University College London.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.
- Maza, A. (2006). Migration and regional convergence: The case of Spain. Journal of the Review of Regional Studies, 26(2), 191-202.
- Parnwell, M. (1993). Population movements and the third world. London: Routledge.
- Rees, P., Bell, M., Kupiszewski, M., Kupiszewska, D., Ueffing, P., Bernard, A., Charles-Edwards, E., & Stillwell, J. (2016). The impact of internal migration on population redistribution: An international comparison. Journal of Population. Space Place, 23(6), 1-22.
- Rotolo, T., & Tittle, C. (2006). Population size, change, and crime in U.S. cities. Journal of Quantitative Criminology, 22, 341–367.
- Rowland, D. T. (1987). Evaluating the function of internal migration in settlement systems. Canadian Studies in Population, 5, 99-111.
- Smith, D. (2005). Patterns and processes of ’studentification’ in Leeds. The Regional Review, 12, 14-16.
- Smith, D., & Denholm, J. (2006). Studentification: A guide to challenges, opportunities and practice. London: Universities UK.
- Travers, T., Tunstall, R., Whitehead, C., & Pruvot, S. (2007). Population mobility and service setting of Nepal. Journal of Population and Environment, 25(5), 475-499.
- United Nations. (2014). World urbanization prospects: The 2014 revision, highlights. New York: United Nations.
- Weeks, J. (2012). Population: An Introduction to Concepts and Issues (11th ed.). San Diego: Wadsworth Publishing.
- Zelinsky, W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. Journal of the Geographical Review, 61(2), 219-349.