نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در حال حاضر، کارگزاران توسعه محلی، ملی و بین‌المللی مختلف، راهبرد‌های توسعه محلی متفاوتی را در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی انتخاب کرده‌اند. یکی از راهبردها سبزکردن اقتصاد از طریق توسعه مشاغل سبز است؛ مشاغلی که با کاهش مصرف انرژی و مواد خام، محدودکردن تولید گازهای گلخانه‌ای‌، به­حداقل­رساندن پسماند، آلودگی، حفاظت و احیای اکوسیستم، اثرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند. پژوهش حاضر با رویکرد آینده­نگاری به شناسایی مهم­ترین عوامل مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز پایدار شهر بیرجند و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت براساس روش‌های جدید علم آینده‌نگاری، تحلیلی و اکتشافی است که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام شده است. در ابتدا تعداد 40 متغیر اولیه در قالب 10 بخش کلی به­روش دلفی از تعداد 15 نفر از نخبگان و دانشگاهیانِ مطلع با مشاغل سبز شناسایی شد. سپس متغیرهای اولیه در چهارچوب ماتریس اثر متقاطع در نرم‌افزار میک‌مک تعریف شد. با نظر نخبگان در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع به متغیرها بر مبنای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن­ها با اعدادی در طیف 0 تا 3، امتیاز داده شد. درنهایت عوامل کلیدی و پیشران‌های مؤثر در وضعیت آینده مشاغل سبز شهر بیرجند استخراج شد که سه عامل مدیریت سبز، وضع قانون و مقررات و آیین‌نامه و بازکاهی (حداقل پسماند و آلودگی) از مهم‌ترین و مؤثرترین پیشران‌ها در تبیین چشم‌انداز آینده مشاغل سبز پایدار شهر بیرجند شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the Factors Influencing the Future of Green Businesses in Birjand Using a Forecasting Approach

نویسندگان [English]

 • mohammad eskandarisani 1
 • javad Mohammad abadi 2

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning/ Faculty of Literature and Human Sciences, Birjand University

2 PhD Student of Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Iran

چکیده [English]

Introduction:
Global warming leads to increased heat waves, longer hot seasons, and shorter cold seasons (Short & Farmer, 2021, p. 1). The growing population of the world is currently facing the limited nature of resources, their severe destruction, and the loss of biodiversity. The need to reduce the environmental impacts of economic activities has been accepted by governments and societies around the world for years. Currently, various local, national, and international development agents have chosen different local development strategies in response to environmental challenges. One of the strategies is to green the economy through the development of green jobs and businesses that reduce the environmental impacts by reducing the consumption of energy and raw materials, limiting the production of greenhouse gases, minimizing waste and pollution, and protecting and restoring the ecosystem (Tănasie et al., 2022, p. 14). The most comprehensive global study of “Green Jobs,” Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, was conducted by the World Watch Institute and Cornell University affiliated with the United Nations Environment Program (UNEP) (Martínez-Cruz & Núñez, 2021, p. 2). According to international statistics, Iran is known as one of the countries with poor performance in the green growth index (efficient and sustainable use of resources, preservation of natural capital, green economic opportunities, and social inclusion). Also, Iran is one of the top countries in carbon dioxide emissions (Jafari Taraji et al., 2021, p. 2). The correction of this trend requires the investigation of energy consumption and pollution of various economic activities and the identification of economic opportunities for green businesses in different cities and regions. For this purpose and on a smaller scale than the national level, developing and creating green jobs in Birjand city can solve problems related to employment, pollution, and resource limitations, considering its high environmental potential in the use of solar and wind energy, limited water resources, and environmental damage. Therefore, it is necessary to study the future prospects in the field of green jobs.
Methods
This research, using a foresight approach, identifies the most critical factors influencing the future of sustainable green businesses in Birjand City and examines the extent and the manner of their interrelationships. The purpose of this research is practical, and the method of data collection is a combination of documentary and survey methods. The nature of this research is based on new methods of foresight, analytical and exploratory science, which was conducted by using a combination of quantitative and qualitative models. First, 40 primary variables in 10 general categories were identified by the Delphi method from 15 experts and academics in green jobs. Then, the primary variables were defined in the framework of the cross-impact matrix in Micmac software. According to the opinions of the experts, the variables were scored based on their impact and influence with numbers ranging from 0 to 3 in the cross-impact matrix. Finally, the key factors and drivers affecting the future of green businesses in Birjand were extracted.
 Results
To achieve the green jobs that any country needs, it is necessary to consider different sources in addition to the environmental conditions and characteristics of the society. After library studies and a survey of academics familiar with green jobs and the green economy approach, using an open-ended questionnaire, the sectors and areas that influence the development and creation of green jobs were identified and their components and variables were extracted. For this purpose, 40 primary variables of the research were identified in ten main categories, and their impact and influence were calculated in Micmac software. According to the results of Micmac, based on the opinions of experts, the situation of green jobs in Birjand city is somewhat unstable and the current conditions governing the development and creation of green jobs will change in the near future.
 Discussion
The research results showed that such factors as green management, the establishment of laws and regulations, and reduction (minimum waste and pollution) were identified as some of the most critical and influential drivers in explaining the future prospects of sustainable green businesses in Birjand city. The driving forces indicate that the basis of change in the city is based on policies. Considering that the public sector is dominant in the city along with the weak role of the private sector, it is the entry point for policies and the starting point for the public sector’s transformation. Green management is a set of comprehensive, targeted and continuous studies and actions that are carried out at different levels of governmental and non-governmental organizations to improve and sustain the existing status of the organization to achieve green management and lead to the modification of the consumption pattern and reduction of waste production in the organization. Therefore, to sustain green businesses in Birjand, it is necessary for the managers of governmental and non-governmental organizations to take effective measures to modify the consumption pattern and reduce waste production, by establishing laws, regulations and by-laws from the national to local level, to promote the approach of modifying the consumption pattern and reducing waste production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drivers
 • Green Jobs
 • Foresight
 • Birjand
 1. آردی بجستان، رقیه. (1398). باززنده‌سازی بافت­های تاریخی فرسوده با رویکرد ارتقای گردشگری در شهر بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور مرکز فردوس.

  - اسکندری­ثانی، محمد، و سفالگر، سحر. (1401). ادغام اقتصاد سبز و چرخشی، رویکرد نوین درآمد پایدار در شهر بیرجند. مجله مدیریت سبز و توسعه (دوفصلنامه)، 1 (2)، 16.

  1. 159172. Doi: 10.22077/jgmd.2023.6171.1023

  - اسکندری ثانی، محمد، کاوسی، الهه، و فکوری، فرشته. (1394). مکان‌یابی بهینه توقفگاه‌های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری (نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بیرجند). مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان، 10 (1)، 21-39.

  - برومیسا، آناماریا. (1399). مشاغل سبز در توسعه پایدار (ترجمه زهره فنی و سعیده مرصع­فر). تهران: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.

  - براری، معصومه. (1396). توسعه پایدار در حمل­و­نقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز مورد پژوهی: شهر ساری. پایان­نامه دکترا، گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی تهران. دانشکده علوم زمین

  - شفیع‌زاده، محمدعلی. (1397). ترازنامه انرژی معاونت امور برق و انرژی. تهران: دفتر برنامه­ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی وزارت نیرو. 

  - جعفری تراجی، مریم، مداح، مجید، و شریفی، نورالدین. (1401). شناسایی فرصت‎های اقتصادی رشد سبز در ایران: یک تحلیل داده­- ستانده انرژی چندعاملی. پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۲۲ (۲)، 32-1.

  - حسین­زاده، علی، یوسف­پور، محمدرضا، و احدزاده، سید سعید. (1397). نقش آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی در توسعه مشاغل سبز و پایداری روستایی. ماهنامه اجتماعی اقتصادی و علمی و فرهنگی کار و جامعه، (217)، 80-85.

  - خسروی، سمیه، مهدیزاده، حسین، و میرزاده، علی اصغر. (1398). راه‌اندازی کارآفرینی سبز به­عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی (مورد مطالعه: اساتید دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه رازی). علوم و تکنولوژی محیط­زیست، 21 (1)، 99-111.

  Doi: 10.22034/jest.2018.13776           

  - داودیان، جواد، رضایی، محمدرضا، کریم­زاده مطلق، زینب، و عباسی، منصوره. (1395). پتانسیل­های مناطق گرم و خشک شرق کشور در استفاده از انرژی باد و خورشید (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند). مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط­زیست. تهران: انجمن محیط زیست ایران. https://civilica.com/doc/529250

  - فنی، زهره، و مرصع­فر، سعیده. (1399). اشتغال سبز و تأثیرات آن بر توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: کلان شهر اصفهان). فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 33 (9)، 1-13. 

  - رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین. (1393). اقتصاد سبز: گامی به­سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین­الملل محیط­زیست. دوفصلنامه دانش­نامه حقوق اقتصادی، دانش و توسعه، 21 (6)، 114-141.

  - طالب­پور، فتانه، شعبانعلی­فمی، حسین، براتی، علی­اکبر، و آصف­شایق، محمد. (1401). الزامات و سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای سبز در شهرستان ری از دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان. پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی، 7 (3)، 78-93.

  - گزارش مرکز پژوهش­های مجلس. (1395). ماهیت بخش­های اقتصادی ایران. سنجش مصرف انرژی و انتشار آلایندگی دی­اکسیدکربن در بخش­های اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدلسازی)،  شماره (15244)، 11.

  - محتسبی، سیدسعید، کریمی، عباس، و نامداری، مجید. (1395). پیش­بینی و شناسایی حوزه­های اصلی مشاغل سبز مورد نیاز ایران. مهارت­آموزی، 5 (17)، 117-128.

  - مرکز آمار ایران (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، تاریخ مراجعه: 2/2/1402. قابل دسترس در: https://www.amar.org.ir/Census-general-population

  - علی­اکبری، اسماعیل، پوراحمد، احمد، و جلال­آبادی، لیلا. (1397). شناسایی پیشران­های مؤثر در وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده­پژوهی. فصلنامه علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه، 7 (1)، 156-178.   

  - Bezdek, H., & Dr. Roger. (2022). The Reality and Policy Implications of U.S. Green Jobs. Research and Analysis Journal, 5(10), 11-24. https://doi.org/10.18535/raj.v5i10.359.

  - Bland, R., Granskog, A., & Nauclér, T. (2022). Accelerating towards net zero: The green business building opportunity. https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/accelerating-toward-net-zero-the-green-business-building-opportunity.

  - Bassi, F., & Guidolin, M. (2021). Resource efficiency and circular economy in European SMEs: Investigating the role of green jobs and skills. Sustainability, 21(13), 24-35. https://doi.org/10.3390/su132112136.

  - Bowen, A., Kuralbayeva, K., & Tipoe, E. L. (2018). Characterizing green employment: The impacts of 'greening' on workforce composition. Energy Economics, 72, 263-275. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.03.015.

  - Bromisa, A. (2019). Green jobs in sustainable development (Z. Fanni & and S. Morsafar, Trans). Tehran: Organization of Municipalities and Villages of the country.

  - Colijn, B. (2014). Green Jobs in Europe and the Increasing Demand for Technical Skills. Neujobs Working Paper No. 4.2. https://www.transition-europe.eu/fr/publication/green-jobs-europe-and-increasing-demand-technical-skills (accessed on 20 June 2022).

  - Dell'Anna, F. (2021). Green jobs and energy efficiency as strategies for economic growth and the reduction of environmental impacts. Energy Policy, 149, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112031.

  - Jusoh, R., Ziae, B., Asimiran, S., & Kadir, S. A. (2011). Entrepreneur training needs analysis: Implications on the entrepreneurial skills needed for Successful entrepreneurs. International Business & Economics. Research Journal, 10(1), 10-22.

  - International Labour Organization (ILO) (2015). Anticipating skill needs for green jobs. A practical guide. Geneva.

  - Libo, W. (2014). Green Jobs in China: comparative analysis, potentials and prospects. Friedrich Ebert Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/iez/10387.pdf

  - Martínez-Cruz, A. L., & Núñez, H. M. (2021). Tension in Mexico’s energy transition: Are urban residential consumers in Aguascalientes willing to pay for renewable energy and green jobs?  Energy Policy, (150).2-19.  https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112145.

  - Pollin, R., Peltier, H., Heintz, J., & Scharber, H. (2008). Green Recovery: A Program to Create Good Jobs & Start Building a Low-Carbon Economy (Working Paper). From B2n.ir/h00417.

  - Ramyar, R., Zarghami, E., & Bryant, M. (2019). Spatio-temporal planning of urban neighborhoods in the context of global climate change: Lessons for urban form design in Tehran, Iran. Sustainable Cities and Society, (50),10-22. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101554.

  - The Research Center of Islamic Legislative Assembly. (2015). The nature of Iran’s economic sectors. Measuring energy consumption and carbon dioxide emissions in economic sectors. From https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1005071.

  - Short, J. R., & Farmer, A. (2021). Cities and climate change. Earth, 2(4). 1-19.

  - Stanef-Puică, M.-R., Badea, L., Șerban-Oprescu, G.-L., Șerban-Oprescu, A.-T., Frâncu, L.-G., & Crețu, A. (2022). Green jobs: A literature review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(13), 7998.

  - Szirmai, A. (2015). Socio-economic development. (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University Press.

  - Scholz, W., & Fink, M. (2022). Green jobs in cities: Challenges and opportunities in African and Asian intermediary cities. Discussion Paper. https://www.idos-research.de/en/discussion-paper/article/green-jobs-in-cities-challenges-and-opportunities-in-african-and-asian-intermediary-cities/

  - Töyry, E. (2022). Green jobs: Impact of the emergence of green economies on net job creation. Bachelor’s Program in International Business, 48.1-15. Retrieved from https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44113.

  - Talebpour, F., Shabanalifami, H., Barati, A. A., & Asif Shayeq, M. (1401). The requirements and mechanisms of green business development in Ray city from the perspective of rural women and experts. Economic Geography Research, 7(3), 78-93.

  - Tănasie, A. V., Năstase, L. L., Vochița, L. L., Manda, A. M., Boțoteanu, G. I., & Sitnikov, C. S. (2022). Green economy: Green jobs in the context of sustainable development. Sustainability, 14(8), 4796.

  - United Nations Environment Programme (UNEP). (2008). Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_158727/lang--en/ index.htm.