نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی قاین

2 دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

تغذیه مناسب از مهم ترین نیازهای تأمین سلامت جسمی، فکری و به عبارتی رکن اساسی سلامت جامعه است. ارائه رژیم غذایی مناسب به کودکان، نگهداری و توزیع مطلوب، همچنین کنترل محل نگهداری و توزیع مواد غذایی در مدارس بسیار مهم است. لذا پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه آگاهی تغذیه‌ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند؛ که مطابق جدول کرجسی و مورگان، با توجه به حجم جامعه (500 نفر)، نمونه آماری 210 نفر به صورت تصادفی ساده تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های شادکامی آکسفورد (1989) و پرسش نامه محقق ساخته آگاهی تغذیه ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود بین آگاهی تغذیه ای و شادکامی رابطه معنی داری وجود داشت، اما بین آگاهی تغذیه ای با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

  1. توسلی، الهه، و دیگران (1390). "تأثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی در خصوص مصرف تنقلات". تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره سیزدهم، ش) 10 اسفند): 10-16. 2. درویشی، شعله، و دیگران 1388))."بررسی میزان سوء تغذیه و عوامل مرتبط آن در دانش‌آموزان ابتدایی استان کردستان". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره چهاردهم، ش 2، (تابستان): 78-87. 3. زینت مطلق، فاضل، و دیگران (1392). "اثربخشی برنامه آموزشی ارتقای آگاهی تغذیه ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی". تحقیقات نظام سلامت، سال نهم، ش 4 ) تیر):.312-32. 4. جیحونی، علی؛ هزاوه ائی، محمدمهدی (1389). "تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". دیابت و لیپید ایران، دوره یک، ش1 (پاییز): 67-75. 5. جوادی نژاد، علی (1380). "رابطه بین جو عاطفی خانواده و شادکامی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. 6. چوبینه، محمدامین، و دیگران (1388). "بررسی میزان آگاهی تغذیه ای در دختران دبیرستانی شهر اهواز و تأثیر آموزش بر آن". علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره شانزدهم، ش 1 (بهار): .23-30 7. خلج، محمد؛ محمدی زیدی، عیسی (1385). "بررسی میزان تأثیر آموزش بهداشت در تغییر آگاهی و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس ابتدایی در شهر قزوین". دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره هشتم، ش)1 بهار):. 41-49 8. عسگری، پرویز، و دیگران (1386). "رابطه بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات اهواز". دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، دوره چهاردهم، ش 33 (پاییز 95-116:(. 9. علی پور، احمد، و دیگران (1389). "رابطه ی بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی دانشجویان". فصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، ش) 18 تابستان): 42-53. 10. علی پور، احمد؛ نوربالا، اسدالله (1381). "بررسی مقدماتی و پایایی و روایی پرسش نامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های تهران". فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره پنجم، شماره 1و2، )تابستان و پاییز): 55-66. 11. معصومی، نسرین، و دیگران (1390). "بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر رشت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و یکم، ش 84 (پاییز):. 70-65 12. معین، محمد. فرهنگ فارسی. ج 6، ذیل "شادی". 13. معینی، بابک، و دیگران (1390). "پیش بینی فاکتورهای مرتبط با انجام فعالیت بدنی منظم در دانشجویان با بهره گیری از مدل بزنف". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره هجدهم، ش 3 (پاییز): 70-77. 14. مقدم بنایی، ناهید الملوک (1375). "تأثیر مصرف میان وعده های غذایی در مدرسه بر توانایی یادگیری کودکان دبستانی منطقه 18 تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 15. مظفر، حسین (1379). "اثر نشاط روحی بر شکوفایی خود". تربیت، دوره سی و دوم، ش7 (تابستان): 12-15. 16. نشاط دوست، حمیدطاهر، و دیگران (1388). "تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه". جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، ش) 1 بهار):.105-118  17. هزاوه ای، محمدمهدی، و دیگران (1388). "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 اصفهان در سال 1387". فصلنامه دانش و تندرستی، دوره چهارم، ش3 (پاییز): 24-27.

18. Argyle, M.; Martin, M; Crossland, J. (1989). "Happiness as a function of personalityand social encounters, In J, P,Forgas, & J, M, Innes (Eds)", Recent advances in social psychology: An international perspective، North Holland: Elsevier.19. Colizza, D. F. (1995). "Food choices of healthy school-age children". J SchNurs, Vol. 11, No. 4: 8-17.  20. Compton, W. C. (2000). "Meaningfulness as a mediator of subjective well-being". Psychological Reports, Vol. 87, No. 12: 756-760. 21.  Freeman, R.; Bunting, G. (2004)." A child to child approach to infants and toddlers". J Am Diet Assoc, Vol. 104, No. 1: 65-70. 22. Furnham,A.; Chamorro-premuzic, T.; McDougall,M. (2003). “Personality, cognitive ability and beliefs about intelligence as predictors of academic performance”. Learning and Individual Differences, Vol. 14, No. 13: 49-66.  23. Manios, Y. & et al. (1999)."Evaluation of a health and nutrition education program in primary school children of Crete over a three-year period". Prev Med, Vol. 28, No. 2: 49-59. 24. Mayers, D. G. (2002). Exploring, Psychology.  3 rd Ed. New York: Worth Publishers.  25. Omidvar, N. & et al (2003). "Psychosocial correlates of low fruit and vegetable intake among adolescent boys and girls in Tehran." Persian. Iran Ecology Food Nutrition, Vol. 42, No. 6: 385-397. 26. Pei–Lin, H. (2004). "Factors influencing student s decisions to choose healthy or unhealthy snacks at the University of Newcastle, Australia". J NursRes, Vol. 12, No. 2: 83-91. 27.  Petrides, K. V. & et al. (2006). "Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement". British Journal of Educational Psychology, Vol. 14, No. 75: 239-255. 28.Seligman, M.; Scikszentimihaly, M. (2001). "Positive Psychology." American Psychologist,Vol. 11, No. 55: 5-14. 29. Zalilah, M. S. & et al (2008). "Nutrition education intervention improves nutrition knowledge, attitude and practices of primary school children: A pilot study". AJHE, Vol. 21, No. 11: 119-132.