تاریخ ایران
کنسولگری بریتانیا در خراسان و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی ها در جنوب شرق ایران

مسعود مرادی؛ معصومه صاحبکاران

دوره 6، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156018

چکیده
  شرق ایران در قرن نوزدهم از اهمیت استراتژیکی ویژه­ای برخوردار بود و با توجه به سیاست­های توسعه طلبانه استعماری روس و انگلیس در منطقه و تهدید منافع یکدیگر، اهمیت این منطقه دو چندان شد. روس­ها برای دست اندازی به مناطق جنوبی و خروج از بن­بست در مناطق شمالی و انگلیسی­ها برای دفاع از هندوستان در صدد گسترش نفوذ خود در ایران برآمدند. ...  بیشتر

تاریخ ایران
تأسیس بانک شاهی شعبهی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهرا نادی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1391، ، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156169

چکیده
  بانک شاهی بیرجند، یکی از شعبههای بانک شاهنشاهی است که در 1331ق./ 1913م. به دنبال سیاستهای اقتصادی و استراتژیک بریتانیا، در بیرجند ایجاد شد. ساختار تشکیلاتی بانک شاهی بیرجند با توجه به حوزهی قلمرو آن مشتمل بر یک رئیس و یک یا دو کارمند بود. ریاست آن بر عهدهی انگلیسیها و معاونت یا همان تحصیلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهدهی ایرانیان بود. این ...  بیشتر