اثرات بازارچه مرزی باجگیران بر احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی همجوار(مطالعه موردی: دهستان دولتخانه شهرستان قوچان)

حسن مومنی؛ ملیحه سلطان آبادی؛ حمید جلالیان

دوره 13، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.91309

چکیده
  امنیت ابعاد مختلفی دارد، یک بُعد مهم و پر اهمیت آن، امنیت اجتماعی- اقتصادی است که به نگه داشت جوامع مرزنشین می انجامد. مرزها، ظرفیت تبادلات تجاری را به وجود می آورند که از ملزومات آن، ایجاد بازارچه های مرزی برای عرضه تولیدات است. هم اکنون در مناطق مرزی کشور، ۴۳ بازارچه وجود دارد. بازارچه مرزی باجگیران نیز جزو بازارچه های مرزی ...  بیشتر

تأثیر اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود وضعیت زندگی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان تایباد

جواد میکانیکی؛ الهه داودیان؛ مفید شاطری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 133-157

چکیده
  یکی از مهم ترین نیازهای توسعه روستایی، مسکن روستایی است که در سال های اخیر سیاست های بهسازی و نوسازی مسکن برای بهبود وضعیت مساکن روستایی اجرا شده است. در تحقیق حاضر، به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی روستاییان در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش شوسف شهرستان نهبندان)

محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ حسین سنجری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22034/fakh.2015.143789

چکیده
  کشور ما به دلیل قرارگیری در کمربند خشک عرض‌های جغرافیایی نیمکره شمالی به طور پیوسته از خشکسالی، خشکی و کم‌آبی رنج می‌برد. هر چند حدود دو سوم از پهنه جغرافیایی کشور در عرصه مناطق خشک واقع شده، ولی در دو دهه اخیر گسترش خشکسالی و کم‌آبی تمام کشور را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که این مسأله از دغدغه‌های مهم سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ...  بیشتر